สารนิพนธ์


            สารนิพนธ์เป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาชั้นปี ๔ ทุกคนทำตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่ต้องการฝึกฝนนักศึกษาให้รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ออกมาในรูปของรายงานทางวิชาการ ข้อมูลที่นักศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการเขียนสารนิพนธ์รวบรวมจากการค้นคว้าทางเอกสารและจากภาคสนาม ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และศาสนาอื่น เช่น ในหัวข้อสถานภาพของการศึกษาและการสอนพุทธศาสนา บทบาทของวัด/พระสงฆ์ การเผยแพร่พุทธศาสนา การประยุกต์คำสอนของพุทธศาสนา การวิเคราะห์คำสอนในพุทธศาสนา การปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน พุทธศาสนาและงานสังคมสงเคราะห์ พิธีกรรมในพุทธศาสนา ค่านิยมและพฤติกรรมของชาวพุทธ ศาสนาอิสลามและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ศาสนาคริสต์และการพัฒนาชุมชน พุทธศาสนาและปัญหาชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมในพุทธศาสนา ความสำคัญของวัด พุทธศาสนาและการจัดการ พุทธศาสนาและการบำบัดรักษา

รายชื่อสารนิพนธ์นักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล