Thailand Web Stat
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๓


           วิทยาลัยออกวารสารวิชาการนี้ขึ้นมาเป็นราย ๖ เดือน เพื่อตีพิมพ ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิชาการไปสู่สาธารณชนเป็นสำคัญ

 

          

          สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

   

ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล

กลับไปอ่านพงศาวดารโยนกอีกครั้ง

   

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล

ปรัชญาแห่งความไร้เหตุผล

   

Professor Denis Noble

ชีววิทยาเชิงระบบกับแนวคิดเรื่องอนัตตา

   

Professor Pier Luigi Luisi

ชีวิตและพันธุกรรมกำหนดความเป็นมนุษย์

   

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล

จริยธรรมและผู้ป่วยในมรณะวิถี

   

Professor Paul Johnson

ทำไมพระจึงหายใจ 6 ครั้งต่อนาทีระหว่างสวดมนต์?
เหตุผลที่มากกว่าวิทยาศาสตร์

    Dr.Milos Hubina
Maturot Sinavarat

Mysticism and Theravada Meditation
  Chigbo Joseph Ekwealo Global Youth Violence : A Spiritualist-Philosophical
Critique