Thailand Web Stat
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๓


           วิทยาลัยออกวารสารวิชาการนี้ขึ้นมาเป็นราย ๖ เดือน เพื่อตีพิมพ ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิชาการไปสู่สาธารณชนเป็นสำคัญ

 

 

          สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

   


ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิธี

   


รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล


ศาสนาและความรุนแรง

   


นายไกรฤกษ์ นานา


การรับวัฒนธรรมตะวันตก สมัยพระพุทธเจ้าหลวง
กับความเปลี่ยนแปลงของรัตนโกสินทร์ไปสู่ยุคทันสมัย

   


Ekwealo, Chigbo Joseph


Do Witches Really Exist?

   


พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา
ธนพร มานะสิริกุล
นภาพร ทรัพย์โสภา


ผู้นำศาสนาและการสร้างสังคมสันติสุข

   


นภาพร ทรัพย์โสภา


วัดและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

   


ธนพร มานะสิริกุล


รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาชุมชนและสังคมผู้สูงอายุ : การดูแลและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน”