Thailand Web Stat
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๒ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๑


           วิทยาลัยออกวารสารวิชาการนี้ขึ้นมาเป็นราย ๖ เดือน เพื่อตีพิมพ ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิชาการไปสู่สาธารณชนเป็นสำคัญ

          

          สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

    รศ. ดร. รตอ. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ สมัยเก่า สมัยใหม่ : ข้อคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 
  Pinit Ratanakul Ethics and Ethical Reasoning [Download]
  ประพจน์ อัศววิรุฬหการ พระอวโลกิเตศวร-พระกวนอิม
  สุริยา รัตนกุล ภาษาตระกูลไทและภาษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาตระกูลไทในประเทศจีน
  Archphurich Nomnian A Comparative Study of Ahimsa (non-violence) in Jainism and Metta-Karuna (loving-kindness and compassion) in Theravada Buddhism [Download]
  สุริยา รัตนกุล พิธีศพและประเพณีเกี่ยวกับการตาย
  พินิจ รัตนกุล ความท้าทายของบริโภคนิยม และปฏิกิริยาของคนไทยชาวพุทธ