วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

  • สังคมวิทยาของ Emile Durkheim
    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิร โชค วีระสย
  • Impressionism ลัทธิประทับใจ ศิลปะที่ถูกเว้นวรรคในสยาม สาบสูญจากเมืองไทยนาน ๔ แผ่นดิน!
    ไกรฤกษ์ นานา
  • ศานา กับตุ๊กตา:
    ชินัญ บุญเรืองรัตน์ และ ศศิธร เดชพรหม
<<< อ่านทั้งหมด >>>