วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

 • สถาบันกษัตริย์กับการฟื้นฟูพุทธศาสนา ก่อนสถาปนาสยามวงศ์ในศรีลังกา
  พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.
 • ว่าด้วยสังคมวิทยาของ Georg Simme
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย
 • การพรรณนาภาษาเกอลาวในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
 • สุขวัณณะวัวหลวง : วรรณกรรมบันทึก คติธรรมคำสอนของชนชาติไทเขิน
  นิพัทธ์ แย้มเดช
 • ทัศนะของพระพุทธเจ้าต่อเรื่องอิทธิปาฎิหาริย์
  ภัทรธรณ์ แสนพินิจ
 • มดรรชนีบทความวารสารศาสนาและวัฒนธรรม
  ภารดี ศรีมนตรี
<<< อ่านทั้งหมด >>>