วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

 • อิทธิพลของคณินนานเสก่อนสถาปนาสยามวงศ์ ในศรีลังกา
  พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.,
 • การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของบริษัทเอ็นอีซี อินฟอนเทียร์ (ไทย) จำกัด
  พระณรงค์ วุฑฺฒิเมธี (สังขวิจิตร)
 • ภาษาจินตภาพในโคลงมังทรารบเชียงใหม่
  นายนิพัทธ์ แย้มเดช
 • บทความแสดงทัศนคติ : ภาษาเป็นกรอบแห่งความคิด - ใช่หรือไม่
  ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
 • การพรรณนาภาษามู่หล่าวในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
 • มงคลและอัปมงคลในวัฒนธรรมไทย
  นางสาวภัทรธรณ์ แสนพินิจ
 • ร่องรอยมหาภารตะในพระไตรปิฎกและ อรรถกถา
  นายชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์
 • Human Rights : Some Observations
  Prof. Dr. Pinit Ratanakul
<<< อ่านทั้งหมด >>>