วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

 • ทึ่งหลักฐานใหม่ “นโยบายกันชน” ของรัชกาลที่ 5 มีจริงหรือ? ทำไมต้องมี?
  นายไกรฤกษ์ นานา
 • สตรีในศาสนา 2 ศาสนาใน(โลก) (วัฒนธรรม) ตะวันออก : ศาสนาชินโตในญี่ปุ่นและศาสนาเชน ในอินเดีย
  ศ. ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
 • หน่วยคำเติมในภาษากลุ่มมอญ-เขมรในประเทศจีน
  รศ. ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
 • พระมหากษัตริย์กับข้าว
  ผศ. ดร.โสฬส ศิริไสย์
 • ความฝันของบุคคลในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
  นายชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์
 • Islamic Understanding of Health and Healing
  Prof. H. Ahmad Ludjito
 • Buddhist Ethics and Interventions In Life and Death
  Prof. Dr.Pinit Ratanakul
<<< อ่านทั้งหมด >>>