วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

 • ครั้งสุดท้ายที่เห็นมงกุฎรัชการที่ ๖ ในอังกฤษ ของขวัญหรือหลักประกันการเมือง?
  นายไกรฤกษ์ นานา
 • คู่เทียบคล้ายสองคู่ในการศึกษาเรื่องมลทินในศาสนา
  ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
 • เกมและสถานการณ์จำลอง: จากปรัชญาการศึกษาสู่การพัฒนาพุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัยของผู้เรียน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์
 • จริยธรรมและโลกธุรกิจ: จะแยกกันอยู่หรือจะอยู่ด้วยกัน
  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล
 • Thai Spirituality and Amulets
  Assist. Prof. Sudthaporn Ratanakul
 • The Classification of Buddhist Myths in Thai Society
  Dr. Aphilak Kasempholkoon
 • Reflections on Religion and Violence
  Assoc. Dr.Pinit Ratanakul
 • Religious Pluralism and Its Sustainability In Africa
  Philomena Egbe
<<< อ่านทั้งหมด >>>