วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

 • ประมวลผลการวิจัยว่าด้วยการค้นพบประวัติกวี ผู้แต่งกวีนิพนธ์ เรื่องยวนพ่าย และลิลิตพระลอ
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา กงกะนันทน์
 • หลักฐานใหม่รัชกาลที่ ๕ พระอาการประชวรก่อนสวรรคตไม่ใช่ตามที่เข้าใจกัน
  นายไกรฤกษ์ นานา
 • ภาษาไทยกับประชาคมอาเซียน
  ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
 • ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกตามความเป็นจริงในทัศนะของธรรมกีรติ
  ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
 • เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกฯ
  ดร. อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
 • การโค้ชงานเชิงพุทธ
  อาจารย์บุญมี พวงเพชร
 • "ทานบารมี" ในคัมภีร์พระอนาคตวงศ์ และพระมาลัย: การใคร่ครวญและเรียนรู้เพื่อสร้างศรัทธาและปัญญาสู่การหลุดพ้น
  ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
 • Medicine as a Profession
  Prof. Dr. Pinit Ratanakul
 • Change and Persistence: Spirit Houses in Thai Culture
  Assist. Prof. Sudthaporn Ratanakul
<<< อ่านทั้งหมด >>>