วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้
 • พระราชวิจารณ์ในรัชกาลที่ ๔ เรื่อง เมืองเมกกะ ไม่ใช่ กบิลพัสดุ์
  นายไกรฤกษ์ นานา
 • มิติสุขภาพและความเจ็บไข้: มุมมองผ่านสัญลักษณ์ในพิธีไหว้ผีโรงของชาวชอง จังหวัดตราด
  อาจารย์อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
 • ความจริงในทัศนะของนักปรัชญาชาวพุทธชื่อธรรมกีรติ
  ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
 • The Struggle for Women's Rights: Female Ordination
  Assis.Prof.Sudthaporn Ratanakul
 • Buddhism and Science: When Complementarity Establishes Irrelevance
  Dr. Evangelos Voulgarakis
 • Supporting Kalyāṇamittatā Online: New Architectures for Sustainable Social Networking
  Dr. Paul Trafford
 • Buddhist mindfulness practices in contemporary psychology: A paradox of incompatibility and harmony
  Malcolm Huxter
 • Equivocalities of the Definition and Practice of Mindfulness: Comparing the Modern and Traditional Notions of the Term
  Carissa Véliz
 • Dharmoscience: The Fusion of Science and Dharma
  Dr. Vuthiphong Priebjrivat
 • Buddhist Economic Prescription for the Sustainable Development
  Dr. Mukesh Kumar
<<< อ่านทั้งหมด >>>