นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวเถรวาท


พระสงฆ์ไทยสายกัมมัฏฐานมีรูปใดบ้าง มีประวัติชีวิตอย่างไร

ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
http://www.dhammathai.org/monk/sangha01.php

พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ
http://www.dhammathai.org/monk/sangha24.php

ครูบาพรหมา
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/kb-bhroma_hist.htm

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันทโท)
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

ครูบาศรีวิชัย
http://www.dhammathai.org/monk/sangha03.php

พุทธทาสภิกขุ
http://www.buddhadasa.com/history/budprofile1.html

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
http://www.dhammathai.org/monk/sangha04.php

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง เริงเชียร)
http://www.dhammathai.org/monk/sangha05.php

หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)
http://www.dhammathai.org/monk/sangha28.php

พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข)
http://www.dhammathai.org/monk/sangha06.php

หลวงปู่ขาว อนาลโย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2872

พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงปู่ชา สุภัทโท
http://www.watnongpahpong.org/prawatlpc.php

พระธรรมญาณมุณนี (ทองย้อย บัวอ่อน)
http://www.dhammathai.org/monk/sangha08.php

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
http://www.wimutti.net/pudule/

พระธรรมดิลก
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-tue/lp-tue-hist-01.htm

พระธรรมปิฎก
http://www.dhammathai.org/monk/sangha10.php

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
http://www.dhammathai.org/monk/sangha33.php

พระมงคลเทพมุณี (สด จนฺทสโร)
http://www.dhammathai.org/monk/sangha11.php

หลวงปู่บุดดา ถาวโร
http://www.dhammathai.org/monk/sangha34.php

พระมหาปิ่น ปัญญาพโล
http://www.dhammathai.org/monk/sangha12.php

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
http://www.dhammathai.org/monk/sangha35.php

พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ)
http://www.dhammathai.org/monk/sangha13.php

หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

สมเด็จพระสังฆราช
http://www.dhammathai.org/monk/sangha14.php

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

พระอาจารย์กว่า สุมโน
http://www.dhammathai.org/monk/sangha15.php

หลวงปู่ศรี มหาวีโร
http://www.dhammathai.org/monk/sangha38.php

พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน
http://www.dhammathai.org/monk/sangha16.php

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
http://www.dhammathai.org/monk/sangha39.php

พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตตโก
http://www.dhammathai.org/monk/sangha17.php

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
http://www.dhammathai.org/monk/sangha40.php

พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ
http://www.dhammathai.org/monk/sangha18.php

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

พระอาจารย์แว่น ธนปาโล
http://www.dhammathai.org/monk/sangha20.php

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
http://www.dhammathai.org/monk/sangha21.php

หลวงปู่เกษมเขมโก
http://www.dhammathai.org/monk/sangha44.php

พระอาจารย์สีลา อิสสโร
http://www.dhammathai.org/monk/sangha22.php

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
http://www.dhammathai.org/monk/sangha45.php

พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
http://www.dhammathai.org/monk/sangha46.php

พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
http://www.dhammathai.org/monk/sangha47.php

พระวชิรญาณภิกษุ
http://www.dhammathai.org/monk/sangha48.php

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.relicsofbuddha.com/worralapo/wprawat.htm

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
http://www.buddhismthailand.com/ariyasong/chob.php

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
http://www.buddhismthailand.com/ariyasong/chuan.php

หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล
http://www.buddhismthailand.com/ariyasong/tongrat.php

หลวงปู่คำคนิง
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
http://www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htm

ครูบาเจ้าเกษม เขมโก
http://www.dharma-gateway.com/monk-home-hist-index-page.htm

ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ
http://www.dharma-gateway.com/monk-home-hist-index-page.htm

หลวงปู่บุดดา ถาวโร
http://www.dharma-gateway.com/monk-home-hist-index-page.htm

ปัญญานันทภิกขุ
http://www.dharma-gateway.com/monk-home-hist-index-page.htm

หลวงปู่ศุข
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-sook-hist.htmback>>