นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวเถรวาท

เอตทัคคะ ในพุทธศาสนามีความหมายว่าอย่างไร ใครเป็นเอตทัคคะในทางใด

           เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ ภิกษุภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ และแต่ละตำแหน่ง พระพุทธองค์ประทานแต่งตั้งเพียง รูปเดียว ท่านเดียวเท่านั้น

          

           ภิกษุที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะมีกี่องค์ คือใครบ้าง ในทางใด

           ภิกษุที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ 41 องค์

           1. พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางรัตตัญญู

           ร่วมทำนายพระลักษณะ / ออกบวชติดตามพระสิทธัตถะ / ปัญจวัคคีย์ปลีกตัวหนี /

           ฟังปฐมเทศนา / พระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา / ได้รับยกย่องทางรัตตัญญู / บั้นปลายชีวิต

           2. พระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก

           บวชเป็นฤาษีชฎิล / ละลัทธิเดิม / ฟังอาทิตตปริยายสูตร / ตามเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสาร / ได้

           รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมาก

           3. พระสารีบุตรเถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา

           เบื่อโลกจึงออกบวช / ได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญา / ถูกพระภิกษุหนุ่มฟ้อง / เปรียบตนด้วย

           อุปมา ๙ อย่าง / ถูกพราหมณ์ตี / ถูกนันทกยักษ์ทุบ / เป็นต้นแบบการทำสังคายนา / พระธรรม

           เสนาบดีสารีบุตรนิพพาน / เทศน์โปรดโยมแม่แล้วนิพพาน

           4.พระมหาโมคคัลลานเถระ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย) เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์

           ทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ / ได้รับยกย่องในทางอิทธิฤทธิ์ / มีความสามารถใน

           ทางอิทธิปาฏิหาริย์ / ทรมานพญานาค / มีอัธยาศัยกว้างขวาง / ถูกโจรทุบ / บุพกรรมของท่าน /

           กราบทูลลานิพพาน

           5. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก

           ปฏิบัติอย่างไรสอนอย่างนั้น / สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร

           6. พระกาฬุทายีเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส

           แจ้งข่าวพระบรมศาสดาเสด็จ

           7. พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์

           อุ้มบาตรตามเสด็จ / จำใจบวช / เปรียบอดีตเจ้าสาวเหมือนลิงแก่ / ได้รับยกย่องเป็นผู้สำรวม

           อินทรีย์

           8. พระราหุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา

           ทูลขอทรัพย์สมบัติ / พระราชทานอริยทรัพย์ / พระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร / ได้รับยกย่องเป็นผู้

           ใคร่การศึกษา / เป็นต้นบัญญัติห้ามภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบัน

           9. พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย

           ขอบวชตามเจ้าศากยะ / ตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / ปฐมสังคายนาวิสัชนาพระวินัย

           10.พระภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง

           บวชเพราะเพื่อนชวน / เปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ

           11. พระอนุรุทธเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ

           พี่ชายชวนบวช / ไม่รู้จักคำว่า “ไม่มี” / เรียนเรื่องการทำนา / ตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวช / ให้อุบาลี

           กัลบกบวชก่อน / ได้รับยกย่องผู้มีทิพยจักษุญาน / ปฐมเหตุประเพณีทอดผ้าบังสุกุล-ผ้าป่า /

           พระพุทธองค์ช่วยเย็บจีวร

           12. พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก

           ได้รับเลือกเป็นพุทธอุปัฏฐาก / ทูลขอพร ๘ ประการ / พระพุทธองค์ตรัสถามคุณและโทษของ

           พร ๘ ประการ / ยอมสละชีวิตแทนพุทธองค์ / ได้รับยกย่องหลายตำแหน่ง / ปฐมสังคายนารับ

           หน้าที่สำคัญ / นิพพานกลางอากาศ

           13. พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง

           ทดสอบการตรัสรู้ / กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่ ๑๕

           14. พระปิณโฎลภารทวาชเถระ เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท

           โทษของการไม่รู้ประมาณในอาหาร / เศรษฐีอยากรู้จักพระอรหันต์ / เดียรถีย์แสดงท่าเหาะ /

           พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นไปเอาบาตร / ได้รับยกย่องในทางผู้บันลือสีหนาท

           15. พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร

           กราบทูลขอแก้ไขพุทธบัญญัติ / ความสามารถพิเศษของท่าน / พระเถระแปลงร่าง/ ได้รับยกย่อง

           ในทางอธิบายความย่อให้พิสดาร

           16. พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

           พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระสีวลี / ได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก

           17. พระโสณกุฏิกัณณเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ

           อยู่ชนบทบวชพระยาก / เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค / ถวายพระธรรมเทศนา / ได้รับยกย่องในทางผู้

           มีวาจาไพเราะ

           18. พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์

           ปิปผลิมาณพถูกแปลงสาร / สภาพชีวิตครองคู่ / อุปสมบทด้วยวิธีรับโอวาม ๓ ข้อ /

           ได้รับยกย่องในทางผู้ทรงธุดงค์ / ขับไล่นางเทพธิดา / เป็นประธานปฐมสังคายนา /

           สาระสำคัญของปฐมสังคายนา / ชีวิตบั้นปลาย

           19. พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย

           ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม / ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย

           20.พระลกุณฏกภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ

           คนแคระก็บวชได้ / ถูกล้อเลียนว่าเป็นสามเณร / ได้รับยกย่องว่าพูดเสียงไพเราะ

           21.พระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ

           ประสูติบนเชิงตะกอน / โกนผมเสร็จก็บรรลุอรหันต์ / ขอรับภารกิจของสงฆ์ /

           ถูกภิกษุณีกล่าวหาว่าข่มขืน / ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ

           22.พระพากุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ

           คลอดจากท้องคนเข้าไปอยู่ในท้องปลา / ลูกใครกันแน่ / เข้ามาบวชในพุทธศาสนา /

           ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ไม่มีโรคาพาธ

           23.พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ

           บวชเพราะอยากชมพระรูปโฉม / ถูกขับไล่ไปโดดเขาตาย

           24.พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ

           ทรงทราบข่าวพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก / เสด็จออกบวชพร้อมอำมาตย์ / พระพุทธองค์ทรง

           รับเสด็จ / พระเทวีและภรรยาอำมาตย์ออกบวช / พระมหากัปปินะเปล่งอุทานว่า “สุขหนอ ๆ”

           25. พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส

           แค่ ๑ พรรษาตั้งตนเป็นอุปัชฌาย์ / เป็นต้นบัญญัติเรื่องตั้งอุปัชฌาย์ / ความปรารถนาบรรลุผล

           26. พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

           ๗ ขวบได้แต่งงาน / หนีเมียบวช / พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยม / พระหลวงตานินทาพระเถระ

           27. พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล

           ออกบวชคราวฉลองพระเชตวัน / พักกลางแจ้งฝนจึงแห้งแล้ง

           28. พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา

           เรือแตกแต่รอดตาย / อรหันต์เปลือย / เดินทางทั้งวันทั้งคืน / ตรัสรู้เร็วพลัน

           29. พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ

           รับจ้างดีดกะโหลก / บวชเพื่อเรียนมนต์

           30. พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

           มีขนสีเขียวขึ้นที่ฝ่าเท้า / ทรงแนะนำให้ทำความเพียรเหมือนพิณ ๓ สาย / มูลเหตุทรงอนุญาตให้

           ภิกษุสวมรองเท้าได้

           31. พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

           ได้รับยกย่องในทางระลึกบุพเพนิวาสานุสติ

           32. พระนัทกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาสภิกษุณี

           หลีกเลี่ยงแสดงธรรมแก่ภิกษุณี

           33. พรกังขาเรวตเถระ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ

           แอบนั่งฟังธรรมท้ายสุด / เหตุที่ได้นามว่ากังขาเรวตะ

           34. พระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา

           ธิดาเศรษฐีหนีตามชายหนุ่ม / มาอยู่กับตายายจึงได้บวช / ได้รับยกย่องในทางผู้เจริญวิปัสสนา

           35. พระจูฬปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ

           เพราะปัญญาทึบพี่ชายไล่สึก / ประกาศความเป็นอรหันต์ / บุพกรรมของพระจูฬปันถก

           36. พระกุณฑธานเถระ เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง

           มีหญิงสาวตามทุกย่างก้าว / กรรมเก่าของท่าน / พระเจ้าปเสนทิโกศลพิสูจน์ความจริง /

           สุขภาพกายดีจิตก็ดีด้วย

           37. พระรัฐบาลเถระ เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา

           บวชด้วยศรัทธาแรงกล้า / บิดามารดาอ้อนวอนให้สึก / แสดงธรรมมุทเทศแด่พระเจ้าโกรัพยะ

           38. พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร

           ภิกษุณีตั้งท้อง / พระอุบาลีตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / พระเจ้าปเสนทิโกศลขอลูกภิกษุณีไปเลี้ยง /

           พระเถระต่อว่ามารดา / ได้รับยกย่องว่าแสดงธรรมอย่างวิจิตร

           39. พระมหาโกฏฐิตเถระ เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔

           ทิ้งพราหมณ์ถือพุทธ / เป็นผู้แตกฉานเพราะชอบถามปัญหา

           40. พระสาคตเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ

           แสดงฤทธิ์ช่วยชาวบ้าน / พระเถระเมาเหล้า (ต้นบัญญัติห้ามดื่มสุรา)

           41. พระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา

           เบื่อโลกจึงออกบวช / มีปกติเรียกคนอื่นว่า “คนถ่อย” / ถูกเพื่อนภิกษุฟ้องพระพุทธเจ้า /

           ได้รับยกย่องว่าเป็นที่รักของเทวดา

           คัดมาจาก

           http://www.84000.org

ภิกษุณีที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะมีกี่องค์ คือใครบ้าง ในทางใด

ภิกษุณีที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ 13 องค์ คือ

           1. พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู

           เป็นทั้งพระน้านางและพระมารดาเลี้ยง / ขอบวชแต่ผิดหวัง / พระอานนท์ช่วยกราบทูลจึงได้บวช

           2. พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา

           หลงอุบายถูกหลอกให้ไปวัด / พระอรหันต์ฆราวาสเป็นได้ไม่นาน

           3. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์

           เพราะสวยบาดใจจึงต้องให้บวช / บวชแล้วยังถูกข่มขืน / พระขีณาสพเหมือนไม้แห้งไม้ผุ /

           ห้ามภิกษุณีอยู่ป่า

           4. พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย

           ดอกฟ้าได้ยาจก / คลอดลูกกลางทาง / สามีถูกงูกัดตาย /

           หัวใจสลายเพราะสูญเสียลูกน้อยทั้งสอง / ทราบข่าวตายของบิดามารดาถึงกับเสียสติ / หายบ้าแล้วได้บวช

           5. พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน

           เพราะรักญาติจึงออกบวช / พอเบื่อหน่ายก็ได้สำเร็จ

           6. พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก

           ถูกสามีตัดเยื่อใยจึงออกบวช / ถูกอดีตสามีลองภูมิ / เป็นผู้เลิศทางทรงธรรม

           7. พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร

           จากเศรษฐีเป็นอนาถา / ไร้ที่พึ่งพาจึงออกบวช / พอสำเร็จอรหันต์ก็แสดงอภินิหาริย์ /

           ได้รับยกย่องว่าเลิศทางความเพียร

           8. พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ

           ออกบวชเพราะเบื่อโลก / ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษ

           9. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน

           ลูกปุโรหิตเกิดฤกษ์โจร / ดอกฟ้าในมือโจร / สันดานโจรไม่เจือจาง /

           ปัญญามิได้มีไว้เพื่อต้มแกงกิน / โจรชั่วสิ้นชีพ / ถอนผมบวชเป็นเดียรถีย์ /

           โต้วาทีกับพระสารีบุตร / ขอบวชในพุทธศาสนา

           10. พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

           ไม่ทำบาปแต่ต้องคอยรับบาป / บวชในสำนักปริพาชก

           11. พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา

           พอประสูติโอรสพระสวามีก็หนีบวช / บวชตามพระสวามีและโอรส

           12. พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

           เงินทองของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน / ถ่านกลับเป็นเงินทองตามเดิม / อุ้มศพลูกหาหมอรักษา

           / พระศาสดาบอกยาให้

           13.พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา

           สิงคาลกุมารไหว้ทิศ ๖ / สิงคาลมาตาออกบวช

           คัดมาจาก

           http://www.84000.org

อุบาสกที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะมีกี่ท่าน คือใครบ้าง ในทางใด

           อุบาสกที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ 10 ท่าน

1. ตปุสสะ-ภัลลิกะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อน

           ทฺววาจิกอุบาสก / พระพุทธเจ้าประสานบาตร

           2. อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก

           ได้ชื่อใหม่เพราให้ทาน / สำเร็จพระโสดาบัน / สร้างวัดถวาย / ทำบุญจนหมดตัว /

           ขับไล่เทวดา / ต้นแบบการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย / มอบภารกิจของตนให้ลูกหลาน /

           ลูกสาวป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย /พระโสดาบันร้องไห้ไปกราบทูลพระศาสดา

           3. จิตตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก

           สร้างวัดอัมพาตการาม / เชี่ยวชาญในการแสดงธรรม

           4. หัตถกคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔

           ถูกยักษ์จับ / พุทธานุภาพปราบยักษ์

           5. พระเจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายทานมีรสอันประณีต

           ครองกรุงกบิลพัสดุ์ / ถวายทานมีรสประณีต

           6. อุคคคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้ของเจริญจิต

           ผู้ให้ของที่ชอบใจ ย่อมได้ของที่ชอบใจ

           7. อุคคตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์

           ต้นคดปลายตรง

           8. สูรอัมพัฏฐอุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว

           ความคิดมีเหตุผล / มารแปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้า / มารร้ายพ่ายพระ

           9. ชีวกโกมารภัจ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล

           จากทารกถูกทิ้งที่กองขยะมาเห็นลูกเจ้า / หนีจากวังหาสำนักศึกษา /

           ได้เรียนวิชาแพทย์พิเศษ / คนไข้คนแรกของหมอชีวก / ประวัติการรักษาโรคครั้งสำคัญ /

           หลอกให้พระเจ้าจัณฑปัชโชตเสวยเนยใส / แพทย์ประจำองค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ /

           พาพระเจ้าอชาตศรัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า / กราบทูลขอพรห้ามบวชคนมีโรคติดต่อ /

           กราบทูลขอพรให้ภิกษุรับคฤหบดีจีวรได้ / สร้างวัดชีวกัมพวัน

           10. นกุลบิดาคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคย

           กล่าวตู่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูก / แม้ทางใจก็ไม่เคยคิดชั่ว

           คัดมาจาก

           http://www.84000.org

           อุบาสิกาที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะมีกี่ท่าน คือใครบ้าง ในทางใด

           อุบาสิกาที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ 10 ท่าน

           1. นางสุชาดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน

           แก้บนด้วยข้าวมธุปายาส / ลูกชายหาย / ยสะบรรลุอรหัตผล / อุบาสิกาคนแรก

           2. นางวิสาขา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา

           ๗ ขวบสำเร็จโสดาบัน / หญิงงามเบญจกัลยาณี / ชน ๔ พวกเมื่อวิ่งจะดูไม่งาม /

           ธนญชัยเศรษฐีให้โอวาทลูกสาว / อานิสงส์การทำบุญแล้วแถม / นางวิสาขาตำหนิพ่อผัว /

           พ่อผัวยกย่องวิสาขาให้ฐานะมารดา / คุณสมบัติพิเศษประจำตัวนางวิสาขา / ร้องไห้อาลัยหลาน /

           วิสาขาสร้างวัด / เพราะพระเปลือยกายจึงถวายผ้าอาบน้ำฝน / พระภิกษุคิดว่านางเป็นบ้า

           3. นางขุชชุตตรา เอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม

           สาวพิการหลังค่อม / โฆสกเศรษฐีสร้างวัดถวาย / นางขุชชุตตราบรรลุโสดาบัน /

           เป็นอาจารย์สอนธรรม / บุพกรรมล้อเลียนพระ

           4. นางสามาวดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา

           เศรษฐีตกยาก / ได้นามว่าสามาวดี / นางสามาวดีบรรลุโสดาบัน /

           นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระศาสดา / จ้างนักเลงด่าพระพุทธองค์ /

           นางสามาวดีถูกใส่ความเรื่องไก่ / ถูกใส่ความเรื่องงู / อานุภาพแห่งเมตตาธรรม /

           นางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นพร้อมหญิงสหาย / ชดใช้กรรมเก่า / กรรมใหม่ให้ผลทันตา

           5. นางอุตตรานันทมารดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาน

           ขี้ไถกลายเป็นทอง / นางอุตราถูกน้ำมันเดือดราดศีรษะ

           6. พระนางสุปปวาสา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต

           ตั้งครรภ์นานเกือบ ๘ ปี / ให้อาหารชื่อว่าให้สิ่งประเสริฐ ๕ ประการ

           7. นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้

           เฉือนเนื้อตัวเองถวายพระ / ทรงบัญญัติห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์

           8. นางกาติยานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง

           โจรขุดอุโมงค์เข้าบ้าน / พาโจรบวช

           9. นางกาฬีกุรรฆริกา เอตทะคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา

           10.นางนกุลมารดาคหปตานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดา

           กล่าวตู่ว่าพระพุทธองค์เป็นลูก / แม้ทางใจก็ไม่เคยคิดชั่ว

           คัดมาจาก

           http://www.84000.org





back>>