นักศึกษา      ปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยพระสงฆ์นิกายต่างๆ จากโรงเรียนปริยัติธรรมของคณะสงฆ์และฆราวาสชายหญิงจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เช่น โรงเรียนจิตรดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนบางสะพานวิทยา (ประจวบคีรีขันธ์) โรงเรียนพิชัย (อุตรดิตถ์) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (นครศรีธรรมราช)

      การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรนี้มีทั้งในห้องเรียนกับอาจารย์ การค้นคว้าในห้องสมุด และการศึกษาในภาคสนาม การเรียนรู้ประเภทหลัง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องที่ไม่พบในตำราเรียน หรือเรื่องที่ตำราเรียนกล่าวถึงแต่เพียงเล็กน้อย เช่น เรื่องการสู้ชีวิตของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง คนจนในชุมชนแออัด คนพิการและคนป่วยด้วยโรคมะเร็ง การทำบุญของคนบาปและชีวิตจริงของ ศาสนิกชนศาสนาต่างๆ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในภาคสนามช่วยให้นักศึกษารู้จักส่วนของสังคมไทยปัจจุบันที่คนทั่วไปมักมองข้าม พร้อมทั้งทำให้มองเห็นปัญหาสังคมที่มีอยู่จริงด้วยตัวเอง

      นอกจากศึกษาวิชาเกี่ยวกับศาสนา ภาษา และคอมพิวเตอร์แล้ว นักศึกษายังมีโอกาสได้ฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะสำคัญในการประกอบอาชีพต่างๆ ควบคู่ไปกับความรู้ทางศาสนา ทางคอมพิวเตอร์ และทางภาษา เช่น ความสามารถในการทำงานเป็นทีม การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การรวมรวมวิเคราะห์และเลือกข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ และการนำข้อมูลข่าวสารนั้นมาสื่อกับผู้อื่น ความรู้และทักษะต่างๆ เหล่านี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทั้งในขณะที่เป็นนักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ความรู้ในเรื่องศาสนธรรมจะช่วยให้นักศึกษาหาความสุขได้ง่ายขึ้น และสามารถอยู่กับความทุกข์ได้ในยามยากลำบากและในเวลาเจ็บป่วย ในขณะที่ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ทางภาษา และทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาจะช่วยให้นักศึกษาหางานทำได้โดยไม่ยากลำบากเมื่อจบการศึกษากิจกรรมนักศึกษา

       วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา จิตใจและคุณธรรมและที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม กิจกรรมของนักศึกษาที่ได้จัดทำไปแล้ว เช่น การเยี่ยมชมชุมชนชาวคริสเตียน ชาวมุสลิม และชาวซิกส์ การจัดทำค่ายอาสาพัฒนาในจังหวัดบุรีรัมย์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ การเยี่ยมเยือนให้กำลังใจคนชราที่บ้านพักบางแค และการให้ของขวัญและเวลาแก่เด็กบ้านราชวิถี
ตรวจสอบรายวิชา

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th