เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนนายก้องภพ รอดยูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 203
อีเมล์ : mailto:monchai_103@hotmail.com

นางศยามา ศรมยุรา
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 107
อีเมล์ : sayamas@hotmail.com

นางสาวจารุพักตร์ รอบคอบ
นักทรัพยากรบุคคล

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 211
อีเมล์ : Jarupak.rob@mahidol.ac.th

นางสาวกมลพรรณ ชนประชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร :0-2800-2630-9 ต่อ 213
อีเมล์ : Kamonphan.cho@mahidol.ac.th


นายจำเนียร พรมวิชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 107
อีเมล์ : Jamnian.pro@mahidol.ac.th

นายสมเกียรติ ทองแจ้ง
พนักงานขับรถ

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 102
อีเมล์ : som_peam@hotmail.com

นายธีรศักดิ์ สอาดฤทธิ์
พนักงานขับรถ

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 102
อีเมล์ : crtheerasak@mahidol.ac.th

นางประทุม เยเสริม
พนักงานประกอบอาหาร

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 106
อีเมล์ : crpys@mahidol.ac.th

นางสาวกมลฉัตร รกไพร
พนักงานประกอบอาหาร

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 106
อีเมล์ : crkmo@mahidol.ac.th

นายปรีชา เพลินจิตร
คนสวน

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : crppn@mahidol.ac.th
นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์
วิศวกร

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 102
อีเมล์ : pentor_angle@hotmail.com

นายทศพล ทนอุบล
โสตทัศนูปกรณ์และช่างเทคนิค

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 102
อีเมล์ : -


นายวรเชษฐ ชัยวรพล
นักวิชาการศึกษา

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 209
อีเมล์ : iaw884@hotmail.com

นางสาวตรึงจิตร รุ่นมะลัง
บรรณารักษ์

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 215
อีเมล์ : trungchit2525@gmail.com

นางสาวศรีประภรณ์ แก้วกมล
นักวิชาการศึกษา

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 208
อีเมล์ : sripraporn.kae@mahidol.ac.th

ดร.สุพัตรา เตียงงา
นักวิชาการศึกษา

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 212
อีเมล์ : supatra.tia@mahidol.ac.th

นางสาวกรุณา เกิดศุข
นักประชาสัมพันธ์

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 105
อีเมล์ : karuna_veed@hotmail.com

นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา
นักปฏิบัติการวิจัย

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 210
อีเมล์ : tonsung_p@hotmail.comนางวันทนีย์ โกมลบุตร
หัวหน้างานคลัง

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 205
อีเมล์ : wantanee.kom@mahidol.ac.th

นางเกศินี สุกแสงศรี
นักวิชาการพัสดุ

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 207
อีเมล์ : Kesinee.suk@mahidol.ac.th

นางสาวฑิตฐิญดา เขื่อนเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 204
อีเมล์ : dittiyada.kha@mahidol.ac.th

นายเสริมวิทย์ มีขำ

นักวิชาการพัสดุ

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 216
อีเมล์ : sermwit.mee@mahidol.ac.thนางสาวอรณี เพ็งดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 0-2482-1925 -
อีเมล์ : :oranee.pen@mahidol.ac.th

นางสุจิรารัตน์ รัชตพงศ์บวร
นักวิชาการศึกษา

โทร : 0-0-2800-2630-9 ต่อ
อีเมล์ : mailto:sujirarut.rut@mahidol.ac.th

นางสาวสุผดวง ปานแก้ว
นักวิชาการศึกษา

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ
อีเมล์ : suphadoung.pha@mahidol.ac.th

นางสาวพรประภัสสร์ กิตติกรวโรฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ
อีเมล์ : pornpapas.kit@mahidol.ac.th

นายดำ รกไพร
คนสวน

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : crdum@mahidol.ac.th

นางอำพี รกไพร
พนักงานสถานที่

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : crarp@mahidol.ac.th

นายแสงทอง รกไพร
คนสวน

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : crsrp@mahidol.ac.thcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th