เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนนายก้องภพ รอดยูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร :02-800-2631
อีเมล์ : monchai_103@hotmail.com

นางศยามา ศรมยุรา
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

โทร : :02-800-2631
อีเมล์ : sayamas@hotmail.com

นางสาวจารุพักตร์ รอบคอบ
นักทรัพยากรบุคคล

โทร ::02-800-2631
อีเมล์ : Jarupak.rob@mahidol.ac.th

นายจำเนียร พรมวิชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร : 02-800-2631
อีเมล์ : Jamnian.pro@mahidol.ac.th

นายสมเกียรติ ทองแจ้ง
พนักงานขับรถ

โทร : 02-800-2630
อีเมล์ : som_peam@hotmail.com

นายธีรศักดิ์ สอาดฤทธิ์
พนักงานบริการ

โทร : 02-800-2630
อีเมล์ : crtheerasak@mahidol.ac.th

นางประทุม เยเสริม
พนักงานประกอบอาหาร

โทร : -
อีเมล์ : crpys@mahidol.ac.th

นางสาวกมลฉัตร รกไพร
พนักงานประกอบอาหาร

โทร : -
อีเมล์ : crkmo@mahidol.ac.th

นายปรีชา เพลินจิตร
คนสวน

โทร : -
อีเมล์ : crppn@mahidol.ac.thนายพศิน เล้าโสภาภิรมย์
วิศวกร

โทร : 02-800-2630
อีเมล์ : pentor_angle@hotmail.com

นายทศพล ทนอุบล
โสตทัศนูปกรณ์และช่างเทคนิค

โทร :02-800-2630
อีเมล์ : -


นางสาวศรีประภรณ์ แก้วกมล
นักวิชาการศึกษา

โทร : 02-800-2658
อีเมล์ : sripraporn.kae@mahidol.ac.th

นายวรเชษฐ ชัยวรพล
นักวิชาการศึกษา

โทร : 02-800-2633
อีเมล์ : iaw884@hotmail.com

ดร.สุพัตรา เตียงงา
นักวิชาการศึกษา

โทร : 02-800-2633
อีเมล์ : supatra.tia@mahidol.ac.th

นายเสริมวิทย์ มีขำ

นักวิชาการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

โทร : 02-800-2637
อีเมล์ : sermwit.mee@mahidol.ac.th

นางสาวตรึงจิตร รุ่นมะลัง
บรรณารักษ์

โทร : 02-800-2646
อีเมล์ : trungchit2525@gmail.com

นางสาวกรุณา เกิดศุข
นักประชาสัมพันธ์

โทร : 02-800-2638
อีเมล์ : karuna_veed@hotmail.com

นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา
นักปฏิบัติการวิจัย

โทร : 02-800-2633
อีเมล์ : tonsung_p@hotmail.com
นางวันทนีย์ โกมลบุตร
หัวหน้างานคลัง

โทร : 02-800-2637
อีเมล์ : wantanee.kom@mahidol.ac.th

นางเกศินี สุกแสงศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 02-800-2637
อีเมล์ : Kesinee.suk@mahidol.ac.th

นางสาวฑิตฐิญดา เขื่อนเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 02-800-2637
อีเมล์ : dittiyada.kha@mahidol.ac.th

นางสาวกมลพรรณ ชนประชา
นักวิชาการพัสดุ

โทร :02-800-2637
อีเมล์ : Kamonphan.cho@mahidol.ac.th
นางสาวอรณี เพ็งดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 02-800-2632
อีเมล์ : :oranee.pen@mahidol.ac.th

นางสุจิรารัตน์ รัชตพงศ์บวร
นักวิชาการศึกษา

โทร : 02-800-2632
อีเมล์ : mailto:sujirarut.rut@mahidol.ac.th

นางสาวสุผดวง ปานแก้ว
นักวิชาการศึกษา

โทร : 02-800-2632
อีเมล์ : suphadoung.pha@mahidol.ac.th

นางสาวพรประภัสสร์ กิตติกรวโรฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 02-800-2632
อีเมล์ : pornpapas.kit@mahidol.ac.th

นายดำ รกไพร
คนสวน

โทร : -
อีเมล์ : crdum@mahidol.ac.th

นางอำพี รกไพร
พนักงานสถานที่

โทร : -
อีเมล์ : crarp@mahidol.ac.th

นายแสงทอง รกไพร
คนสวน

โทร : -
อีเมล์ : crsrp@mahidol.ac.thcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th