สิ่งอำนวยความสะดวก


ห้องสมุด
ห้องสุมด ห้องสมุดของวิทยาลัยรับ และจัดวางหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ สิ่งตีพิมพ์เป็นจำนวนมากกว่า ๑๒,๐๐๐ รายการ ทั้งในหัวข้อทางด้านศาสนา และทางวิชาการแขนงอื่นๆในหลายภาษา เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นบุคลากร และนักศึกษาสามารถใช้บริการห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล และห้องสมุดคณะอื่นๆได้ด้วย


ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศาสนศึกษาเปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ โดยที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการมากกว่า ๒๕ เครื่อง เพื่อให้นักศึกษา ใช้ทำรายงาน และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th