โครงการวิจัย


            งานวิจัยของวิทยาลัยเป็นแบบมุ่งเป้ามากกว่าอย่างอื่น คือเพื่อสร้างองค์ความรู้ในวิชา ศาสนศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนกลุ่มต่างๆ และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมในการแพทย์สมัยใหม่ งานวิจัยทั้ง ๓ ประเภทนี้ มีทั้งงานวิจัยที่อาจารย์แต่ละคนเป็นผู้ริเริ่มและทำเอง เช่น งานวิจัยของศาสตราจารย์คุณหญิงสุริยา รัตนกุล เรื่อง พิธีกรรมศาสนา และงานวิจัยที่วิทยาลัยริเริ่มและจัดทำเป็นทีม เช่น งานวิจัยแบบสหศึกษา เรื่อง พระอารามหลวงในกรุงเทพฯที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบัน วิทยาลัยนำผลงานวิจัยเหล่านี้มาพิมพ์เผยแพร่ในรูปของตำราเรียน หนังสือ และบทความในหนังสือพิมพ์ วารสารวิชาการต่างประเทศและวารสาร ศาสนาและวัฒนธรรม ของวิทยาลัย


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th