รายงานวิจัย

ปัญหาจริยธรรมและปัญหากฎหมาย : การรับตั้งครรภ์แทน โดย นางสาวธัญรดี ไตรวัฒนวงษ์
อิทธิพลของเครื่องรางของขลังที่มีต่อชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน โดย นางสาวโรสิตา แสงสกุล
บทบาทของดนตรีที่มีต่อจิตบำบัด โดย นางสาวระพีพรรณ ขาวเรือง
พุทธศาสนากับการมีชีวิตยืนยาว โดย นางสาว ฤทัยรัตน์ วรกิจโจดม
บทบาทพยาบาลชาวพุทธในการดูแลผู้ป่วยในมรณะวิถี : โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โดย นางสาว ดวงรัตน์ ศุขะนิล
การดูแลจิตใจครอบครัวและญาติผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลศิริราช โดย นางสาว กอบุญ  เพชรเรืองรอง
การเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุ่นด้วยสมาธิ กรณีศึกษา : วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดย นางสาวณัฎฐา แก่นจันทร
พระพุทธศาสนากับเด็กออทิสติก โดย นางสาวธิดาพร บุญเม่น
หลักความเชื่อและพฤติกรรมของชาวมุสลิม กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านลำไทร (ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา) โดย นางสาวตรึงใจ มูฮัมมัดสะมัน
บทบาทของครอบครัวต่อการพัฒนาจริยธรรมของเด็ก ศึกษากรณี : ครอบครัวชาวพุทธ โดย นางสาวภัทริน ภัทรกำพล
ผลของการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนวพุทธต่อการเปลี่ยน พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนฟ้าใสวิทยา โดย นางสาวอลิษา เอกพัชรวรรณ
พุทธศาสนากับโหราศาสตร์ โดย นางสาวศิรินญา นภาศัพท์
การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการสร้างสายสัมพันธ์ของครอบครัว โดย พระเจษฎา บัวบาล (กนฺตเมธี)
พระพุทธศาสนากับเด็กที่ป่วยทางจิต : กรณีศึกษา ภาวะการปรับตัวผิดปกติของเด็กที่เกิดจากความตึงเครียด โดย นาวสาววาริกา นรคิม
การใช้หลักพุทธธรรมในการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาล โดย นาวสาวศนิ อายุการ
เหตุและปัจจัยการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น กรณีศึกษา ; บ้านพักฉุกเฉิน และคลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย นางสาวสุวิดา ศรีแสงฉาย
ความเชื่อศาสนาของคนไทยทรงดำ โดย นางสาวเกวลิน รัตนาวลีอาภรณ์
พุทธรรมกับการเลือกคู่รักของวัยรุ่น โดย นายณัฐ วิมลพีรพัฒนา
พุทธศาสนากับการฆ่าตัวตาย โดย นางสาวมธุรส มุ่งมิตร
ชุมชนซิกข์ในกรุงเทพมหานคร โดย นายกฤษฎา เลิศสถิตไพโรจน์
พุทธจริยธรรมเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ กรณีศึกษา : เซลล์ต้นกำเนิด โดย สุธิดา งามเลิศ
โรคสมาธิสั้นและวิธีแก้ไขทางพระพุทธศาสนา โดย นายอภิวัตร พัฒนสุขเกษม
ความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนชื่อในพุทธศาสนิกชนคนไทย โดย นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
การเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนตัวและครอบครัวตามวิถีพุทธ (กรณีศึกษา : วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร) โดย นางสาวพฤกษา สุขธรรม
ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในสังคมบริโภคนิยม : ศึกษากรณี โรงเรียนทอสี และโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดย นางสาวธนพร มานะสิริกุล