โครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการ
เรื่อง “การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรมและบริหารจัดการวัด”
โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๒

หลักการและเหตุผล
            ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือที่นิยมเรียกว่า IT เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันสูง ผู้ใดที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเร็วหรือเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าคนอื่นมากเท่าใด ก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะมากเท่านั้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เหตุนี้เองจึงมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พยายามนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี
            ถึงแม้ว่าวัดจะไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แต่วัดก็เป็นองค์กรสำคัญของสังคมไทยองค์กรหนึ่งที่ต้องการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้น เพื่อให้วัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่มาพบเห็นและเป็นที่ดึงดูดใจของคนสมัยใหม่ให้เข้าวัดมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันพระสงฆ์ที่สามารถบริหารจัดการวัดให้เป็นระบบ ระเบียบ และมีประสิทธิภาพมีจำนวนน้อยมาก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการสมัยใหม่ก็เป็นได้ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการบริหารเป็นวิธีการบริหารสมัยใหม่อย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และจะทำให้วัดมีฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สามารถนำมาใช้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
            ด้วยเหตุนี้เอง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมมือกับเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จัดโครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการเรื่อง “การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรมและบริหารจัดการวัด” เพื่อให้พระสังฆาธิการได้เรียนรู้วิธีการศึกษาค้นคว้าพระธรรมคำสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และรู้วิธีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัด อันจะช่วยทำให้การบริหารจัดการวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ระเบียบ นอกจากนั้นยังทำให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสมาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้ร่วมมือกันคิดหารูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการวัด ให้มีความเจริญก้าวหน้าเหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
            ๑. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการใช้ไอทีในการศึกษาพระธรรมคำสอนและการใช้ไอทีในการบริหารจัดการวัด
            ๒.  เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
            ๓.  เพื่อให้พระสังฆาธิการได้ร่วมกันคิดหาวิธีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม อันจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการวัด ให้เป็นองค์กรที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พุทธศาสนาและสังคมอย่างกว้างขวาง

เป้าหมาย

            พระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพทหานคร  จำนวน  ๑๐๐  รูป

สถานที่

            วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลา

            วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๒

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๑. พระสังฆาธิการมีโอกาสเรียนรู้วิธีการใช้ไอทีในการศึกษาพระธรรมคำสอนและการใช้ไอทีในการบริหารจัดการวัด
            ๒.  พระสังฆาธิการได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
            ๓.  พระสังฆาธิการได้ร่วมกันคิดหาวิธีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม อันจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการวัด ให้เป็นองค์กรที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พุทธศาสนาและสังคมอย่างกว้างขวาง- รายงานการประชุมโดยสังเขป เรื่อง “การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรมและบริหารจัดการวัด”การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม
การใช้ไอทีเพื่อศึกษาธรรม