โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
เรื่อง พระสงฆ์และเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กับ คณะสงฆ์ภาค ๑๔
วันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บางกระทึก นครปฐม

-----------------

หลักการและเหตุผล
          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่คนไทยทุกคน สำหรับใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้มีความสุขโดยอยู่ในทางสายกลาง มีความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่การรู้จักประหยัดมัธยัสถ์เท่านั้น แต่เป็นการรู้จักดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด สามารถพึ่งตัวเองได้และรู้จักใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ให้มีความสุขพอสมควร ไม่ปล่อยตัวเองให้จมหายไปในกระแสเชียวของบริโภคนิยม การมีชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
          รัฐบาลได้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศแบบใหม่ การที่องค์กรและบุคคลต่างๆ นำทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์ที่มองเห็นได้นั้น แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นแค่เพียงทฤษฎีที่มีอยู่ในตำราเท่านั้น แต่เป็นแนวความคิดที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
          ปัจจุบันองค์กรสงฆ์ยังเป็นองค์กรที่มีบทบาทมากต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม พระสงฆ์จึงควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างละเอียด และวิธีการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลจริง เพื่อจะได้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนรอบวัดได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวม นอกจากนั้นในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว พระสงฆ์ยังควรรู้วิธีที่จะนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สนับสนุนคำสอนในพุทธศาสนา เพื่อช่วยให้ประชาชนมองเห็นประโยชน์ของคำสอนที่มีต่อความสุขของมนุษย์ และความผาสุขของสังคมและธรรมชาติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
          ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมมือกับเจ้าคณะภาค ๑๔ จัดโครงการถวายความรู้เรื่อง พระสงฆ์และเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้พระสังฆาธิการมีโอกาสเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ จนสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและสังคมรอบวัดได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งรู้วิธีที่จะนำแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สนับสนุนคำสอนในพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างละเอียด
          ๒. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้เรียนรู้วิธีการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างความผาสุขให้แก่ชีวิต ชุมชน และประเทศชาติ
          ๓. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้เรียนรู้วิธีทั้งการนำคำสอนทางพุทธศาสนาไปสนับสนุนส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการนำทฤษฎีนี้มาสนับสนุนคำสอนในพุทธศาสนา

สถานที่
          น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บางกระทึก นครปฐม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑. พระสังฆาธิการได้มีโอกาสเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างละเอียด
          ๒. พระสังฆาธิการได้เรียนรู้วิธีการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างความผาสุขให้แก่ชีวิต ชุมชน และประเทศชาติ
          ๓. พระสังฆาธิการได้เรียนรู้วิธีทั้งการนำคำสอนทางพุทธศาสนาไปสนับสนุนส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการนำทฤษฎีนี้มาสนับสนุนคำสอนในพุทธศาสนา

          รายงานการประชุมเรื่อง "พระสงฆ์และเศรษฐกิจพอเพียง" จากการประชุมเมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2551 ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล