๑.  ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการผลิตบล็อกตัวไอ ( I )

๒.  หลักการและเหตุผล
                ในอดีตนั้น  การดำรงชีวิตของมนุษย์จะผสมผสานกันหลายเผ่าพันธุ์  ต่างก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่  แต่ที่คล้ายคลึงกันคือ  การประกอบอาชีพในด้านการเกษตร  ซึ่งมีกระบวนการหรือวิธีการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  แต่เมื่อมนุษย์มีจำนวนมากขึ้น  จึงมีการตระหนักถึงความเป็นอยู่เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดด้วยวิธีการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสังคม  โดยการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้เข้ากับสังคมของการพัฒนาในยุคปัจจุบัน
                ดังนั้น  ทางโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงได้จัดกระบวนการการเรียนการสอน ให้มีกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน  คือการผลิตบล็อกตัวไอ (I)  โดยเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด  โดยเบื้องต้นได้จัดให้เป็นกิจกรรมของชุมนุมหลังจากนั้นก็จะได้จัดเข้าในหลักสูตรของวิชาเรียนของนักเรียน  ซึ่งปัจจุบันนี้  กิจกรรมการผลิตบล็อกตัวไอของนักเรียนยังไม่มีแบบเป็นของโรงเรียน  ที่ผ่านมาได้ยืมจากวิทยาลัยเทคนิคน่าน และจำนวนแบบไม่เพียงพอต่อการทำกิจกรรม  ทางโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา  จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนต่อไป และสามารถให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนมากที่สุด

๓.  วัตถุประสงค์
                ๓.๑  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการประกอบอาชีพทางสังคมได้อย่างถูกต้อง
                ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการของการผลิตบล็อกตัวไอได้
                ๓.๓  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางกับนักเรียนในอนาคตได้
                ๓.๔  เพื่อให้นักเรียนได้มีอาชีพสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาทางโลกในอนาคตได้ 

๔.  ป้าหมายและผู้เข้าร่วม
                นักเรียนโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา  ๑๖๐ รูป

๕.  วิธีการดำเนินการ
                ๕.๑  ประชุมคณะครูเพื่อนำเสนอโครงการ
                ๕.๒  ประสานงานกับเครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม
                ๕.๓  จัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อประธานกลุ่มบัณฑิตอาสาพิจารณา
                ๕.๔  จัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ
                ๕.๕  ดำเนินงานตามโครงการ
                ๕.๖  ศึกษาและเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
                ๕.๗  สรุปและประเมินผลของโครงการ

๖.  สถานที่ดำเนินการ
                โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา  โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  ๕๕๒๑๐

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ
          ภาคการศึกษาที่ ๑ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ปีการศึกษา ๒๕๕๒

๘.  ผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ
               บัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

๙.  หน่วยงานสนับสนุน
               องค์การบิหารส่วนตำบลดู่พงษ์ให้ยืมแบบบล็อก
               วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสรรงบประมาณ

๑๐.  การประเมินผล
                ๑๐.๑  ผลผลิตที่ได้จากการทำดำเนินกิจกรรมของโครงการ
                ๑๐.๒  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมของโครงการ
                ๑๐.๓  การมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนในเขตอำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ๑๑.๑  นักเรียนมีทักษะประกอบอาชีพในอนาคต
                ๑๑.๒  เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
                ๑๑.๓  ครู / นักเรียนสามารถนำกิจกรรมของโครงการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้