๑. ชื่อโครงการ        โครงการอนุรักษ์ป่า-อนุรักษ์น้ำ

๒. หลักการและเหตุผล                    
        ปัจจุบันป่าไม้และแหล่งน้ำตลอดถึงระบบนิเวสน์ได้ถูกทำลายเป็นอันมาก เนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าและการถางป่าไม้  การเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชนชาวเขา ทำให้ป่าขาดความสมดุลทางธรรมชาติ และทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ตลอดถึงทำให้ป่า แหล่งน้ำ ถูกทำลาย สัตว์ป่าและสัตว์น้ำบางชนิดที่เคยมีต้องสูญพันธุ์  ด้วยความจำเป็นดังกล่าวถึงจำเป็นต้องทำการอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำ  เพื่อให้ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่าน กลับมาสู่สภาพปกติ

๓. วัตถุประสงค์
        ๑. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและแหล่งต้นน้ำให้สมบูรณ์
        ๒. เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ของสัตว์น้ำ
        ๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของป่าและต้นน้ำ
        ๔. เพื่อลดสภาวะโลกร้อน

๔. เป้าหมายและผู้เข้าร่วม               
        ป่าชุมชน และบริเวณแม่น้ำว้า หมู่ ๗ บ้านสว้า ต. ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ. น่าน
        ชาวบ้านบ้านสว้า  ใต้-เหนือ  และหมู่บ้านใกล้เคียง  ประมาณ ๑๐๐ คน

๕. วิธีดำเนินการ
        ๑. ประชุมชาวบ้านในหมู่ ๗ และหมู่บ้านใกล้เคียง
        ๒. เสนอโครงการต่อประธานโครงการ
        ๓. เสนอโครงการต่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
        ๔.จัดตั้งคณะทำงาน/เตรียมงาน/และจัดสถานที่
        ๕. ดำเนินการทำกิจกรรมตามโครงการ
                - ชี้เขตหรือบริเวณที่อนุรักษ์
                - นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์

๖. สถานที่ดำเนินการ
        ป่าชุมชนบ้านสว้า หมู่ ๗ ต. ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ. น่าน ประมาณ ๔๐ ไร่

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
        - ภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๒
        - ประชุมคณะกรรมการชุมชน
        - จัดตั้งคณะกรรมการทำงาน (ชาวบ้านในพื้นที่)
        - เตรียมสถานที่
        - ดำเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้

๘. ผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ
        บัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

๙. หน่วยงานสนับสนุน
        วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐. การประเมินผล
        - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่า-อนุรักษ์น้ำ
        - แบบสำรวจความเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
        - การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของชาวบ้านเจ้าของพื้นที่

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        ๑. ป่าชุมชน และแม่น้ำว้า บริเวณบ้านสว้า ได้รับความใส่ใจและเกิดการฟื้นฟู
        ๒. สัตว์ป่า-สัตว์น้ำ มีที่อยู่อาศัยสามารถแพร่พันธุ์ได้มากขึ้น
        ๓. แหล่งป่าและแหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
        ๔. ประชาชนมีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ
        ๕. ประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าไม้และแหล่งน้ำด้วยความหวงแหน