โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกเสียงถ้อยคำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


            วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาต่าง ๆ ในระดับสากลสืบเนื่องมากว่า ๑๐ ปีแล้ว ได้เห็นปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา พระสงฆ์ และบุคคลทั่วไป เด่นชัดขึ้นทุกครั้งที่มีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ในระยะก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงเป็นโอกาสอันดีที่วิทยาลัยศาสนศึกษาจะได้สร้างความตระหนักในความสำคัญของการออกเสียงถ้อยคำเกี่ยวกับพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั่วไป วิทยาลัยศาสนศึกษาจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกเสียงถ้อยคำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษ” เพื่อให้บุคคลทั่วไปทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ได้เรียนรู้หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์โดยใช้สัทสัญลักษณ์สากล (International Phonetic Alphabet : IPA) และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพด้านการออกเสียงของตน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมประเทศชาติสืบไป

 

สถานที่ฝึกอบรม

            วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ระยะเวลาดำเนินการ

            วันพฤหัส-ศุกร์ที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

 

ค่าลงทะเบียน

            คนละ ๔,๐๐๐.- บาท (รวมค่าเอกสาร-CD อาหารว่าง ๔ มื้อ และอาหารกลางวัน ๒ มื้อ)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

            หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา

            โทร. 0-2800-2630 ต่อ 208

            www.crs.mahidol.ac.th

 

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิก!!!

กำหนดการ คลิก!!!

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก!!!

 

 


<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th