น้ำทองสิกขาลัย


            น้ำทองสิกขาลัย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของวิทยาลัยศาสนศึกษา ตั้งอยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ไกลจากตัวอาคารของวิทยาลัยมากนัก อยู่ระหว่างพุทธมณฑลสาย ๔ และพุทธมณฑลสาย ๕ ใช้ระยะเวลาเดินทางจากวิทยาลัยประมาณ ๑๐ นาที เป็นศูนย์ผึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้แด่พระภิกษุ สามเณร และฆราวาส เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และฆราวาส มีความรู้ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
            น้ำทองสิกขาลัย ยังใช้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรม และศูนย์ผึกอบรมในด้านต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ พร้อมมีอาคารที่พำนักแก่วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วน และเป็นที่พำนักแด่พระภิกษุสามเณรที่เป็นักศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาและหลักสูตรระดับหลังปริญญา
           น้ำทองสิกขาลัย ประกอบด้วยอาคารหลัก ๗ อาคาร ซึ่งเป็นอาคารอำนวยการ ๑ อาคาร อาคารฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม ๒ อาคาร อาคารที่พำนักสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ๒ อาคาร สำหรับฆราวาส ๑ อาคาร และอีก ๑ อาคาร เป้นที่พักสำหรับวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
            น้ำทองสิกขาลัย ยังเปิดพื้นที่ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์ในการจัดประชุมทั่วไป การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการจัดฝึกอบรมทั่วไป และหรือจัดสัมนาต่างๆ อีกด้วยcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th