โครงการเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๓
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๓
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

 

หลักการและเหตุผล
          ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมสำคัญในระบบจริยธรรมของสังคมไทย ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน วันแม่แห่งชาติเป็นวันที่คนไทยทุกคนมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ของตนและ/หรือผู้ที่เป็นเสมือนแม่บังเกิดเกล้า การที่วันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้น นับเป็นวโรกาสมหามงคลอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์สร้างทั้งความผาสุขให้แก่คนไทยโดยทั่วถึง และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติตลอดมา พระองค์จึงทรงเป็นเสมือนมารดาของผืนแผ่นดินไทยที่เกื้อกูล เลี้ยงดูคนไทยอยู่ทุกเวลา
          ด้วยเหตุนี้เอง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการเฉลิมฉลองในวันแม่ ๒๕๕๓ ขึ้นมา เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียนจากสถาบันใกล้เคียงแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อแม่บังเกิดเกล้า ผู้ที่ได้อุปถัมภ์ค้ำจุนตนมาจนสามารถยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้ได้ ไม่ว่าในวันนี้ ลูกจะเจริญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด แม่ย่อมอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเสมอ และพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกในทุกโอกาส แม่บางคนถึงกับยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อให้ลูกมีกินมีใช้และบางรายยอมทำงานผิดศีลข้อ ๑ เพื่อให้ลูกมีโอกาสเป็นพระอริยเจ้าผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง

วัตถุประสงค์
            ๑.  เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
            ๒.  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีโอกาสแสดงความรักความกตัญญูที่มีต่อแม่ในฐานะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูก โดยการสื่อความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นภาพวาดและเรื่องสั้น
            ๓.  เพื่อให้นักศึกษาและนักเรียนได้ตระหนักถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่ที่มีต่อชีวิตตน และหาทางตอบแทนบุญคุณนี้ให้เหมาะสมต่อไป

ประเภทของกิจกรรม
กิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
            ๑.  การจัดนิทรรศการวันแม่ร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนารถและ ความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่
            ๒.  การจัดกิจกรรมพิเศษที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
                 ๒.๑  การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “แม่...ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูก”
                 ๒.๒  การประกวดเรื่องสั้น ในหัวข้อ “แม่...ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูก”
                 ๒.๓  การประกวดร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของแม่

รางวัล
            ๑. การประกวดวาดภาพ  
                 - รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ๕,๐๐๐  บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ๓,๐๐๐  บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ๒,๐๐๐  บาท
            ๒.  การประกวดเรื่องสั้น  
                - รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ๕,๐๐๐  บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ๓,๐๐๐  บาท
                 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ๒,๐๐๐  บาท
           ๓.  การประกวดร้องเพลง  
               - รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐  บาท
               - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐  บาท
               -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕๐๐  บาท


(หมายเหตุ : การประกวดประเภทวาดภาพและแต่งเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทางโรงเรียนจะได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล

กติกาการประกวด
            กติกาการประกวดวาดภาพ และการประกวดแต่งเรื่องสั้น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            ๑.  นักศึกษาและนักเรียนได้เทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
            ๒.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีโอกาสแสดงความรักความกตัญญูที่มีต่อแม่ในฐานะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูก โดยใช้ภาพวาดและการแต่งเรื่องสั้นเป็นสื่อ
            ๓.  นักศึกษาและนักเรียนได้ตระหนักถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่ที่มีต่อชีวิตตน และหาทางตอบแทนบุญคุณนี้ให้เหมาะสมต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร
            - โครงการเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ
            - กติกาการประกวดวาดภาพ
            - กติกาการประกวดเรื่องสั้น
            - กติกาการประกวดร้องเพลง
            - ใบตอบรับเรื่องสั้น-วาดภาพ
            - กำหนดการ โครงการเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ