พระภิกษุ-สามเณร         วิทยาลัยศาสนศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้การสนับสนุนพระภิกษ ุ- สามเณรนิกายต่างๆ มีโอกาสได้ศึกษาวิชาพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ด้วยการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ที่จำเป็น และที่เป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างผู้นำทางศาสนาที่สามารถร่วมมือกัน นำคำสอนทางศาสนามาใช้แก้ปัญหาสังคมต่างๆ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ศาสนศึกษา
       พระภิกษุ-สามเณรที่เรียนที่จะสำเร็จและได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
     (๑) หมวดการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
            ๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต
            ๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
     (๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
            ๒.๑ วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
            ๒.๒ วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
     (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

ด้านการเรียนการสอน
        สามารถเรียนร่วมกันได้ โดยมีสัดส่วนแยกไว้สำหรับฆราวาส สำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ และการทำงานกลุ่มนั่งโต๊ะรวมกันมีฆราวาสชายคั่นกลาง


ด้านส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
        การประชุมนานาชาติ เรื่อง “พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์” (วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๐) รายละเอียด

        การประชุมนานาชาติ เรื่อง “พุทธศาสนาในยุคบริโภคนิยม” (วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๑) รายละเอียด

        การประชุมนานาชาติ เรื่อง “พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แห่งจิต : พุทธปัญญากับความรู้สมัยใหม่” (วันที่ ๖-๗ ส.ค. ๕๒) รายละเอียด


ด้านกิจกรรมนักศึกษา
        วิทยาลัยศาสนศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตนทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม แบ่งเป็นกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรมโครงการที่นักศึกษา(ฆราวาส) และพระนักศึกษาสามารถทำร่วมกันได้ เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท
พัฒนาชนบท
พัฒนาชนบท


ทุนการศึกษา
       วิทยาลัยมีทุนการศึกษา (ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายประจำเดือน) สำหรับพระภิกษุสามเณรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุน ดังนี้
        - ทุนวิทยาลัยศาสนศึกษา
        - ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
        - ทุนภายนอกอื่นๆ

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน
       ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์

       รถรับ - ส่งสำหรับพระสงฆ์ - สามเณร ระหว่างวิทยาลัยฯ และที่พัก ทั้งขาไป และกลับ

       มีภัตตาหารเพลที่วิทยาลัยศาสนศึกษา


วิถีชีวิตในน้ำทองสิกขาลัย
       อาคาร ๓ ชั้นบน หอสวดมนต์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีในทางพระพุทธศาสนา

       ชั้นล่างที่ฉันภัตตาหาร และห้องสมุด

       อาคารสำหรับพัก

       ภูมิทัศน์โดยรวม


กิจกรรมของพระภิกษุ-สามเณรที่พักในน้ำทองสิกขาลัย
       สวดมนต์ ทำวัตรเช้า เวลา ๐๕.๐๐น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. บริเวณอาคาร ๓ (ชั้นบน)

       ออกบิณฑบาต


ภายหลังสำเร็จการศึกษา
     พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและมีชื่อเสียงพระสุวิมลธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ท่าพระจันทร์ พรรษกาล ๒๕๕๔ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต
ณ วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท (วัดป่าเจริญราช) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีพระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง (วัดอรุณราชวราราม)ประธานพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา
พระลิขิต ไชยบุตร (วัดป่าแก้ว) อาจารย์สอนวิชาพุทธศาสนา โรงเรียนวัดป่าแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทองพระธีรภัทรภพ อาจารปาลี (วัดหงส์รัตนราม) พระธรรมทูตวัดพุทธออเรกอน สหรัฐอเมริกาพระมหาอุดม บุญสวัสดิ์ (วัดทองบน) พระธรรมทูตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองชิคาโก้ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th