คุณธรรมและจริยธรรมในพุทธศาสนา

ลำัดับที่
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์
001
พระภักดี เมฆอรุณ
พุทธศาสนาสีเขียว (Green Buddhism)
2544
002
ศิริศักดิ์ บัวชุม
พุทธจริยศาสตร์ กับประเด็นจริยธรรม
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้ตาย
2545
003
สมบัติ ภักดี
จริยธรรม “ความกตัญญู” ในชีวิตของเยาวชนไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษาเยาวชนไทยเชื้อสายจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
2545
004
ธงไท ไชยหิรัญการ
บทบาทของชมรมพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
กับการปลูกฝังจริยธรรมแก่สมาชิก
2547
005
นฤภร ระเหม
การปลูกฝังหลักพุทธธรรมในวิชาชีพพยาบาล
กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
2547