นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมหายาน

พิธีกรรมและวันสำคัญในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

        พุทธศาสนามหายานมีวันสำคัญทางศาสนาเช่นเดียวกับพุทธศ าสนาฝ่านเถรวาท ซึ่งเป็นวันที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติของพระพุทธ องค์ อาทิเช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา และวันมาฆบูชา ยังมีพิธีกรรมต่างๆ ที่น่ารู้ดังนี้

พิธีกินเจ (เก้าอ๊วงเจ หรือ กิวอ๊วงเจ)ิ
        พิธีนี้นิยมกระทำในเดือนเก้าทุกปีตามปฏิทินจีน ตลอด 9 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำเดือน 9 เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์
        1. พระวิชัยโลกมนจรพุทธ
        2. พระศรีรัตนะโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ
        3. พระเวปุลลรัตนะโลกสุวรรณสิทธิพุทธะ
        4. พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ
        5. พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ
        6. พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ
        7. พระเวปุลลจันทรโลกไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ
        8. พระศรีสุขโลกปัทมครรภอลังการโพธิสัตว์
        9. พระศรีเวปุลลสังสารโลกสุขะอิศวรโพธิสัตว์
        ทุก ๆ ปี ของวันขึ้น 1 ค่ำถึงขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 ชาวพุทธมหายานจึงนิยมถือศีล กินเจ เพื่อว่าเทพเจ้าจะได้อำนวยพรให้ดียิ่งขึ้นไป เพราะถ้าใครประพฤติตัวชั่วช้าจะต้องถูกลงโทษตามโทษาน ุโทษ พิธีบูชา ดาวนพเคราะห์นี้ถือกันว่ามีอานิสงส์มาก เพราะบรรดาพุทธบริษัทได้มีโอกาสทำบุญ ให้ทานรักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนาแผ่ส่วนกุศลให้แก่สัตว์ที่ตกทุกข์ได้ ยากในอเวจีนรก พุทธบริษัทมหายานนิยมนุ่งขาวห่มขาวในวันนี้ เพื่อเตือนใจให้ซักฟอกจิตใจให้ขาวสะอาด และเป็นการน้อมจิตระลึกถึงพระเมตตาของเจ้าทั้ง 9 องค์

พิธีกงเต๊ก
         พิธีนี้เป็นการกระทำให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการกระ ทำถัดจากวันตายเป็นต้นไป คำว่า "กง" หมายถึง การกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ คำว่า "เต๊ก" หมายถึง กุศลกรรม รวมความว่ากงเต๊ก คือ พิธีที่ประกอบเพื่อความดี

        http://romphosai.com/forums/23460-post1.html
        http://www.dhamma.th.gs/web-d/hamma/WebPage/buddhismday.html
back>>