นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมหายาน

ชาวพุทธมหายานมีอุดมคติอย่างไร

อุดมคติของชาวพุทธบริษัทฝ่ายมหายานมี 4 ประการดังนี้
          1. เราจะละกิเลสให้หมด
          2. เราจะศึกษาสัจจธรรมให้จบ
          3. เราจะช่วยโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น
          4. เราจะบรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด

( เสถียร โพธินันทะ, ชุมนุมพระสูตรมหายาน, สำนักพิพมพ์บรรณาคาร, 2516, หน้า ฒ)
พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเจี่ยว), สารัตถธรรมมหายาน, วัดมังกรกมลาวาส, พ.ศ. ๒๕๑๓, น. ๑๘๒back>>