นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมหายาน

พระโพธิสัตว์มีมากเท่าไร

          หลักฐานที่ระบุถึงจำนวนพระโพธิสัตว์ไว้ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรและคัมภีร์อื่นๆที่อยู่ในยุคเดียวกัน เช่น คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาสูตร สูตราลังการ มหาวัสตุ เป็นต้น แต่เป็นจำนวนที่เข้ามาร่วมฟังธรรมในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดง หรือร่วมสังคายนา ดังเช่นข้อความในสัทธรรมปุณฑริกสูตรว่า “เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เขาคิชฌกูฏ มีพระอรหันต์ 1200 รูป ล้อมรอบ มีพระเสขบุคคลอีก 2000 รูป มีภิกษุณี 6000 รูป มีพระโพธิสัตว์ 80000 องค์ และมีพระประเสริฐอีก 16 องค์ ล้อมรอบ.....ฯลฯ” (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฎเสน (แปล), สัทธัมมปุณฑริกสูตร, (กรุงเทพฯ:ศูนย์ไทยธิเบต, 2542), หน้า 2)
          ชาวพุทธมหายานเชื่อว่าพระโพธิสัตว์มีจำนวนมากมายมหาศาลดุจดังเม็ดทรายในมหาสมุทร ในบรรดาพระโพธิสัตว์เหล่านั้น ชาวพุทธมหายานได้พากันยกย่องพระโพธิสัตว์ 5 พระองค์เป็นพิเศษ และมีบทบาทสำคัญมาก บางท่านเรียกว่าพระเจ้า 5 พระองค์ ดังมีพระนามดังนี้
          1. พระมัญชุศรี หรือ มัญชุโฆษโพธิสัตว์
          2. พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
          3. พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์
          4. พระอริยเมตไตรยโพธิสัตว์
          5. พระคุรุนาคารชุนโพธิสัตว์back>>