นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมหายาน

พระโพธิสัตว์ยังทำชั่วอยู่หรือไม่

          พระโพธิสัตว์ จะยังทำความดี ความชั่วอยู่อีกหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับภูมิของพระโพธิสัตว์เอง ภูมิหมายถึงระดับคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ ที่จะแสดงให้ทราบว่าพระโพธิสัตว์องค์นั้นมั่นคงพุทธภูมิแล้วหรือไม่ ภูมิของพระโพธิสัตว์นั้นมี 10 ประการ เรียกว่า “ทสภูมิ” ในคัมภีร์มหาปรัชญาปารมิตาศาสตร์ (เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, (กรุงเทพฯ: เวิ้งนครเกษม, 2522), หน้า 4.) แสดงถึงทสภูมิที่เมื่อพระโพธิสัตว์ดำรงอยู่แล้วเชื่อว่าเป็นพระโพธสัตว์ที่จะไม่ทำความชั่วอีกเลย ถ้าหากยังไม่ดำรงอยู่ในทสภูมินี้ก็จักคงทำความดีความชั่วปะปนกันอยู่ มีดังนี้
          1. มุทิตาภูมิ (ทาน)
          2. วิมลภูมิ (ศีล)
          3. ประภาการีภูมิ (ขันติ)
          4. อรรถจีสมดีภูมิ (วิริยะ)
          5. สุทรชยาภูมิ (สมาธิ)
          6. อภิมุกตภูมิ (ปัญญา)
          7. ทูรังคามาภูมิ (อุปายะ)
          8. อจลภูมิ (ปณิธาน)
          9. สาธุบดีภูมิ (พละ)
         10. ธรรมเมฆภูมิ (ญาณะ)



back>>