นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมหายาน

อะไรคือปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์

          พระโพธิสัตว์ตั้งปณิธานที่จะไม่เข้าถึงพระนิพพานในเวลาอันสั้นเหมือนคติของเถรวาท ประสงค์ที่จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีก เพื่อส่งมวลมนุษย์ให้เข้าถึงนิพพานก่อนตนเอง ดวงจิตของพระโพธิสัตว์ถึงแม้จะอยู่ในสังสารวัฏก็หาได้หลงผิดในอกุศลว่าเป็นกุศลไม่ และไม่หลงไหลยึดติดในสังสารวัฏ ประสงค์ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยการยอมรับทุกข์เหล่านั้นไว้เอง ท่านพระนาคารชุนเขียนไว้เป็นโศลกว่า
“พระโพธสัตว์คือ ผู้มีความเบื่อหน่ายอย่างแรงกล้าต่อสังสารวัฏ แต่ก็เป็นผู้หันพักตร์เข้าหาสังสารวัฏ”
“พระพธิสัตว์ ศรัทธาปสาทะ เลื่อมใสยินดียิ่งต่อพระนิพพาน แต่ก็เป็นผู้หันปฤษฎางค์ให้แก่พระนิรวาณ”
“พระโพธิสัตว์สมควรต่อการกลัวต่อสรรพกิเลส แต่ก็ไม่ควรสละกิเลสเสียให้สิ้น”
          ในคัมภีร์โยคาจารภูมิศาสตร์ ได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
“พระโพธิสัตว์แม้จะเป็นผู้รู้ชัดในธรรมทั้งหลายทั้งปวง แต่ก็จะไม่ด่วนดับขันธปรินิพพาน จะต้องอยู่โปรดสัตว์ในสังสารวัฏต่อไป แม้ว่าจะมีกิเลสเหลืออยู่ในจิต แต่ก็ต้องถือเอาความกรุณาเป็นเบื้องหน้าเที่ยวไปเสมอ” (เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, (กรุงเทพฯ: เวิ้งนครเกษม,2522) หน้า 9)

          ข้อมูลเพิ่มเติม
          http://www.mahaparamita.com/Misc/FoHePuSaJianShi.pdf
          http://www.mahayana.in.th/buddhism/mahayan.html
back>>