นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมหายาน

พระพุทธเจ้าในพุทธศาสนามหายาน พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

          1. อาทิพุทธ คือ สิ่งแรก เป็นสภาวะอันอมตะ มีอยู่ทั่วไปในสรรพสิ่ง เป็นกฏเกณฑ์ของชีวิตทั้งมวล หมายถึง พระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติมาพร้อมกับโลกและประจำอยู่กับโลกชั่วนิรันดร เป็นผู้สร้างหรือเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั่วจักรวาล (สเถียร พันธรังสี, พุทธศาสนามหายาน, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2543, หน้า 48)

          2. พระฌานิพุทธเจ้า หรือ ธยานิพุทธเจ้า ไม่ประสงค์จะลงมาอุบัติในโลกมนุษย์ เกิดจากอำนาจฌานของพระอาทิพุทธ พระฌานิพุทธเจ้าอยู่ด้วยฌานในพุทธเกษตรต่างๆ พระฌานิพุทธเจ้ามี 5 พระองค์ ได้แก่
          1. พระไวโรจนพุทธเจ้า มีวรรณะสีขาว ดำรงในท่าแสดงธรรมจักร มีสีห์เป็นพาหนะ ประทับอยู่บนดอกบัวเขียว อยู่ตรงกลางดินแดนพุทธเกษตร

          http://community.buddhayan.com/index.php?topic=678.msg2816

          2. พระอักโษภยพุทธเจ้า มีวรรณะสีน้ำเงิน ดำรงในท่ามารวิชัย ทรงวัชระ มีช้างเป็นพาหนะ ประทับอยู่ดินแดนตะวันออกของพุทธเกษตร
          3. พระรัตนสัมภวพุทธเจ้า มีวรรณะสีเหลือง ประทับในท่าประทานพร มีม้าเป็นพาหนะ ทรงถือจินดามณี ประทับอยู่ดินแดนทิศใต้ของพุทธเกษตร
          4. พระอมิตาภพุทธเจ้า มีวรรณะสีแดง ประทับในท่าสมาธิเพชร ทรงบาตร มีนกยูงเป็นพาหนะ ประทับ ณ ดินแดงทิศตะวันตกของพุทธเกษตร           http://www.mindcyber.com/home/index.php?category=15&pg=6
          5. พระอโมฆสิทธิพุทธเจ้า มีวรรณะสีเขียว ประทับอยู่ในท่าประทานอภัย ทรงวิศววัชร ประทับอยู่ทางทิศเหนือดินแดนพุทธเกษตร

          http://www.thepjeen.com/html/ChinaBud/PraPotisatinMahayan12.html
          http://anamnikay.is.in.th/?md=webboard&ma=showtopic&id=115

          3. พระมานุษิพุทธเจ้า คือพระผู้ซึ่งได้สำเร็จโพธิญาณ โดยอาศัยที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มาแล้วเป็นลำดับ
ตามคติมหายานกล่าวไว้ว่า พระมานุษิพุทธเจ้า ก็คือพระพุทธเจ้า ที่เสด็จมาประสูตร ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในมนุสสภูมิ หรือ ในโลกมนุษย์ นั่นเอง ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าในกัปป์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นกัปป์ที่มีพระพุทธเจ้า ถึง 5 พระองค์ ได้เสด็จลงมาแล้วถึง 4 พระองค์ และจะเสด็จมาตรัสรู้ภายหน้าอีกพระองค์หนึ่ง (กัปป์ที่มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เรียกว่าภัทรกัปป์)
ดังมีพระนามตามลำดับต่อไปนี้คือ
          1 พระกกุสันโธ
          2 พระโกนาคม
          3 พระกัสสปะ
          4 พระโคตมะ (ยุคปัจจุบัน)
          5 พระศรีอาริยเมตไตรย์ (ยังไม่เสด็จลงมา)

          http://www.phutto.com/forum/thread-49-1-1.html
          http://www.pattaniamulet.com/forums/showthread.php?p=930
          http://xchange.teenee.com/index.php?showtopic=44916

back>>