นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมหายาน

อะไรคือเหตุที่มีการพัฒนาลัทธิมหายานขึ้น

          1. สถานการณ์ส่งอิทธิพลให้ต้องปรับตัว
          สถานการณ์ในช่วงนั้นศาสนาพราหมณ์ มีการนำเสนอแนวคิดเรื่องตรีมูรติ คือพระผู้เป็นเจ้า สูงสุด 3 องค์ คือพระพรหม พระวิษณุ พระอิศวร และศาสนาพราหมณ์ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ จึงฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว พุทธศาสนาบางกลุ่มมองเห็นเหตุนี้จึงจำเป็นต้องหาวิธีการต่างๆจนกลายเป็นการปรับตัวเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนา

          2. หลักคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
          พุทธศาสนามหายานเห็นว่าความมีอยู่ของพระพุทธองค์ ไม่ควรสิ้นสุดหลังจากปรินิพพาน เพราะจะทำให้ชาวพุทธขาดที่พึ่ง จึงพยายามทำให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ จึงเน้นคุณความดีของพระองค์ ในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์ เน้นให้ชาวพุทธปรารถนาพุทธภูมิ บำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือผู้อื่น ภายหลังจึงเกิดแนวคิดตรีกายของพระพุทธเจ้า

           3. คฤหัสถ์เป็นห่วงเป็นใยในพระพุทธศาสนา
          เกิดจากบทบาทของพุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์ เพราะลัทธิมหายานเน้นที่การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งพระโพธิสัตว์เป็นคฤหัสถ์ได้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คฤหัสถ์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

           ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

           http://ecurriculum.mv.ac.th/dhamma/dhammathai/buddhism/india/Wcae968bc61aa0.htm
back>>