1.  ชื่อโครงการ    โครงการปลูกพืชผักสวนครัว

2.  หลักการและเหตุผล
               เนื่องจากทางโรงเรียนนันทบุรีวิทยาได้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มีความประสงค์จะพักอาศัยอยู่กับหอพักของโรงเรียนนันทบุรี  ณ  วิทยาเขตปางค่าประมาณ  20  คน  นักเรียนทั้งหมดนี้ต้องจัดหาอาหารเอง  หรือเตรียมข้าวสารมาจากบ้าน  แล้วค่อยมาหาซื้ออาหารสำเร็จรูปรับประทาน  เช่น  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ไข่ไก่  เป็นต้น  ซึ่งจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกวัน   ทำให้นักเรียนหอพักชายไม่ได้รับสารอาหารจำเป็นแก่การเจริญเติบโตเท่าที่ควรตามหลักโภชนาการ 
ด้วยเหตุนี้กระผมจึงคิดโครงการเสริมโภชนาการให้แก่นักเรียนขึ้นมา  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนโดยตรงในการได้รับสารอาหารครบ  5  หมู่  และเป็นการฝึกประสบการณ์ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์  ซึ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตในอนาคตอีกด้วย  ตลอดจนนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์และมีความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
ซึ่งโครงการปลูกพืชผักสวนครัวนี้จะปลูกพืชผักสวนครัวที่จำเป็นในการปรุงอาหารในพื้นที่นาของโรงเรียนนันทบุรีวิทยา  วิทยาเขตปางค่า   เช่น  พริก  ข่า  ตะไคร้  กระเพรา  ผักกาดขาว  กะหล่ำปลี  แตงโม  ผักอายุสั้นต่าง ๆ เช่น  ผักบุ้ง  ผักคะน้า  ถั่วฟักยาว  และพื้นที่สระภายในโรงเรียนจะทำการเลี้ยงปลาโตเร็ว  เช่น  ประดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน  เป็นต้น  รวมทั้งเลี้ยงไก่ไข่ประมาณ  10  ตัว  เป็นต้น

 3.  วัตถุประสงค์
                3.1   เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
                3.2   เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  รักและภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง
                3.3   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางกับนักเรียนในอนาคตได้
                3.4   เพื่อให้นักเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค  ตลอดจนมีอาหารจำพวกโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตบริโภคตามหลักโภชนาการ  5  หมู่

4.  ป้าหมายและผู้เข้าร่วม
                นักเรียนโรงเรียนนันทบุรีวิทยาวิทยาเขตช้างคำและวิทยาเขตปางค่าที่เข้าร่วมโครงการ

1.  นายยงค์  แซ่ท้าว  ม.  6/2 
2.  นายสมศักดิ์  จิรณันทนุกุล  ม.  5/5
3.  นายอนุชา  อรุณศิงขริน  ม.  4/3
4.  นายดลวัฒน์  รกไพร  ม.  5/2
5.  นายไชยวัฒณ์  แซ่เฮ้อ  ม.  4/1
6.  นายพรพุธ  วิโรจน์กนกกุล  ม. 4/1
7.  นายภานุ  พัฒณณุนผล  ม.  4/4  
8.  นายเดโช  แซ่ซ้ง  ม.  5/5
9.  นายณัฐวุฒิ  แซ่ท้าว  ม.  5/1 
10.  นายวินัย  แซ่โซ้ง  ม.  4/5 
11.  นายนิคม พงษ์วิสุทธิ์สกุล  ม.  5/2

12.  นายปรีชา  แซ่โซ้ง  ม.  6/6
13.  นายธนากร  แซ่ว่าง  ม.  4/2
14.  นางเน้ง  แซ่วือ  ม.  3/4
15.  นายบรรพต  กล้าพิทักษ์  ม.  4/5
16.  เด็กชายวิเวก  แซ่ว่าง  ม.  3/6
17.  เด็กชายเมธี  แสนซุ้ง  ม.  2/5
18.  เด็กชายเก่า  แซ่วื้อ  ม.  2/4
19.  นายกิตติภณ  ธรรมศิริ  ม.  4/4
20.  นายอภิรักษ์  แซ่โก  ม.  4/3
21.  นายฝือ  แซ่ท้าว  ม.  5/2
22.  นายจิณณวัตร  ทะสี  ม.  5/3

5.  วิธีการดำเนินการ
               5.1  ประชุมคณะครูนักเรียนเพื่อนำเสนอโครงการ
               5.2  ประสานงานกับเครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม
               5.3  จัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อประธานกลุ่มบัณฑิตอาสาพิจารณา
               5.4  จัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ
               5.5  ดำเนินงานตามโครงการ
               5.6  ศึกษาและเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
               5.7  สรุปและประเมินผลของโครงการ

6.  สถานที่ดำเนินการ
                โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  วิทยาเขตปางค่า  โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ    บ้านปางค่า  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000

7.  ระยะเวลาดำเนินการ
          ภาคการศึกษาที่ 1 (พฤษภาคม-กันยายน) ปีการศึกษา 2552

8.  ผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ
บัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

9.  หน่วยงานสนับสนุน
               โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 
               วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสรรงบประมาณ

10.  การประเมินผล
                10.1  ผลผลิตที่ได้จากการทำดำเนินกิจกรรมของโครงการ
                10.2  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมของโครงการ
                10.3  การมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                11.1  นักเรียนมีทักษะประกอบอาชีพในอนาคต
                11.2  เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
                11.3  ครู / นักเรียนสามารถนำกิจกรรมของโครงการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้