วิทยาลัยศาสนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางศาสนาเชิงวิชาการในบริบทของวัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศและในโลกทั่วไป
การศึกษาในหลักสูตร เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยศาสนาสัมพันธ์กับศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท  ๓๙ หน่วยกิต มีให้เลือก ๕ วิชาเอก
• วิชาเอกพุทธศาสตร์ศึกษา
•วิชาเอกศาสนาและวิทยาศาสตร์
•วิชาเอกการเสวนาระหว่างศาสนา
•วิชาเอกการสอนศาสนาในโรงเรียน
•วิชาเอกการให้คำปรึกษาและการอนุศาสนาจารย์
รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก ๖๓ หน่วยกิต มีให้เลือก  ๔ วิชาเอก
•วิชาเอกพุทธศาสตร์ศึกษา
•วิชาเอกการเสวนาระหว่างศาสนา
•วิชาเอกศาสนาและวิทยาศาสตร์
•วิชาเอกศาสนาและจิตวิทยา
รายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/requirement_th.php
วิธีการสมัคร
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/howtoapply_th.php
แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php
อธิบายการสอบข้อเขียน
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/written_th.php


สอบถาม ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่
งานรับนักศึกษา หรือประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๙๑๒๙,
๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๐๘-๒๑๐, ๑๑๒-๑๑๓

โทรสาร ๐-๒๔๔๑๙๑๒๙
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

สอบถามข้อมูลได้ที่
งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทร. ๐๒-๘๐๐-๒๖๓๐ ต่อ ๒๑๓
๐๘-๙๙๒๖๒๕๗๔
โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๒๖๕๙
ดูรายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก  ประมาณ 290,000 บาท
ระดับปริญญาโท  ประมาณ 190,000 บาท


คณาจารย์

ศ.ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล  อ.บ. (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง,
Doctorat (Linguistics and South-East Asian Studies)

รศ.ดร. พินิจ รัตนกุล     อ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยม, Ph.D. (Philosophy)                  
Dr. Kyaw Than B.A. (History), Ph.D. (Divinity/Religion)                       

Dr. Matthew Kosuta   B.A. (Honours), M.A. (Religious Studies), Ph.D. (Religious Studies)    

Dr. Milos Hubina   B.A. (Asian Studies), M.A. (Asian Studies), Ph.D. (Religious Studies)     

ศ. ดร. จิรโชค วีระสย Ph.D. (Political Science)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศ. ดร. จำลอง ดิษยวณิช M.D. (Psychiatry) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ. ดร. นิลส์ โฮม Ph.D. (Comparative Religion)  มหาวิทยาลัยอาโบ อาคาเดมี ฟินแลนด์

ศ. ดร. โรนัล นากาโซเน  Ph.D. (Buddhist Studies) สถาบันบัณฑิตศึกษา ทางศาสนศาสตร์เบอร์คเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ผศ. ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ  Ph.D. (Buddhist Studies) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. เชานา ชาปิโร  Ph.D. (Clinical Psychology) มหาวิทยาลัยซานตาคลารา สหรัฐอเมริกา

ดร. เดวิด เพรสตี Ph.D. (Neurobiology)  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์คลีย์ สหรัฐอเมริกา

ดร. แดเนียล ซีเกิล Ph.D. (Medical Education and   Psychiatry) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  วิทยาเขตลอสแอนเจลลิส สหรัฐอเมริกา

ดร. พอล ฟุลตัน Ph.D. (Medical Education and Psychology)  สถาบันจิตภาวนาและจิตบำบัด และศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา  แมทซาชูเซ็ทซ์  สหรัฐอเมริกา
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

University of California (Santa Barbara), U.S.A.
University of California (Riverside), U.S.A.
Abo Akademi University, Turku, Finland
DePaul University, Chicago, U.S.A.
Graduate Theological Union, Berkeley, U.S.A.
Institute of Islamic Studies, Semarang, Indonesia
Lutheran School of Theology in Chicago, Chicago, U.S.A.
Oxford Centre for Buddhist Studies, Oxford, U.K.
The Center for Theology and Natural Sciences, Berkeley, U.S.A.
The Zygon Center of Religion and Science, Chicago, U.S.A.