วิวัฒนาการของหลักสูตรศาสศึกษา


         นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา หลักสูตรศาสนศึกษามีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
         ระยะแรก วิทยาลัยศาสนศึกษาเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาวิทยาการต่างๆ ที่จำเป็นในการมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาภาษา ควบคู่ไปกับวิชาศาสนาและจริยศาสตร์ เป้าหมายสำคัญของหลักสูตร คือ การผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะเพิ่มขึ้นจากลักษณะของบัณฑิตทั่วไปตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่ให้เป็นคนรอบรู้ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ โดยมีศาสนาและจริยธรรมเป็นพื้นฐานของชีวิตและการงาน มีจิตใจกว้างในเรื่องศาสนาและความจริง รู้จักคิดเชิงวิพากษ์ รู้จักประนีประนอม และสามารถอยู่และทำงานร่วมกับคนต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม และต่างอาชีพได้ด้วยความสุข
         เอกลักษณ์ของหลักสูตรจึงอยู่ที่การให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่การศึกษาศาสนาเชิงวิชาการในปริบทต่างๆ ของสังคมสมัยใหม่ด้วยวิธีปรวิสัย และการเชื่อมโยงศาสนาเข้ากับศาสตร์ต่างๆ
         ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๐ จึงเป็นช่วงระยะเวลาของการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่หลักสูตรปริญญาตรีให้เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเหมือนหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน ระยะเวลาในช่วงนี้เป็นระยะเวลาของการสร้างเอกลักษณ์ของการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีลักษณะเด่นเฉพาะได้มาตรฐานและสอดคล้องกับเจตจำนงของการจัดตั้งวิทยาลัยและการผลิตบัณฑิต
         พัฒนาการระยะที่สอง ของหลักสูตรศาสนศึกษาเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปีนี้วิทยาลัยเริ่มสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางการเรียนการสอนและการวิจัยด้วยวิธีการต่างๆ ที่สำคัญ คือ การกระชับความสัมพันธ์และการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆ
         การเปิดสอนวิชาศาสนศึกษาระดับนานาชาติในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล และที่จะสร้างนักวิชาการระดับสูงสำหรับสอน วิจัย และปฏิบัติงานตามมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th