บัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


          วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งโครงการบัณฑิตอาสาขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๔ เพื่อส่งบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยทั้งที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาสไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะพิจารณาเห็นว่า ในช่วงเวลานั้นโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดขาดแคลนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนามาก อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยหลายประการ สาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือครูที่สำเร็จการศึกษาวิชานี้โดยตรงมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนโรงเรียนที่มีอยู่ทั่วประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้ครูที่รับผิดชอบให้สอนวิชาพระพุทธศาสนา จึงไม่มีความรู้ในพระธรรมคำสอนอย่างลึกซึ้งและกว้าง รวมถึงไม่มีเทคนิคการสอนที่จะทำให้วิชานี้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน จึงทำให้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชนไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมลดลง ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมายตามมา เช่น ปัญหาการประพฤติลวงประเวณี ปัญหาการข่มขืน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักขโมย และปัญหาการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน เป็นต้น ปัจจุบันวิทยาลัยศาสนศึกษา มีบัณฑิตอาสาอยู่ทั้งหมด ๒๑ รูป ซึ่งกระจายอยู่ตามโรงเรียนพระปริยัติธรรรม ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ตามจังหวัดดังต่อไปนี้พระณัฐพงศ์ ภูมิมิตร

สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.วัดฝั่งหมิ่นวิทยา

อ.เมือง จ.เชียงราย


พระเดชา แจ้งสว่าง
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.วัดอำมาตย์วิทยา
อ.เทิง จ.เชียงรายพระพรชัย ส้งวัฒนากร 
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์วิทยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่่พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง
สอนวิชาพุทธศาสนาและภาษาบาลี
รร.นันทจริมเขตศึกษา
อ.เมือง จ.น่าน

พระครรชิต มีซอง
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.ธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์
อ.บ้านหลวง จ.น่าน

พระบัญชา เกิดสมบูรณ์
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.บ้านสว้าใต้
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

พระพีระพล สุขอาสา
สอนวิชาพุทธศาสนาและภาษาอังกฤษ
รร.วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา
อ.สันติสุข จ.น่าน

พระภักดี เมฆอรุณ

สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.ธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์
อ.บ้านหลวง จ.น่าน


พระศุภกรณ์ คงพิริยะนันท์
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.นันทจริมเขตศึกษา
อ.สองแคว จ.น่าน

พระยัว แซ่ลี

สอนวิชาพุทธศาสนาและภาษาบาลี
รร.ธรรมมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์
อ.บ้านหลวง จ.น่าน


พระอัศวิน จันยา
สอนวิชาพุทธศาสนาและภาษาบาลี
รร.นันทบุรีวิทยา
อ.เมือง จังหวัดน่าน

สามเณรธวัช จิตอารี
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.วัดปรางค์
อ.ปัว จ.น่าน

แม่ชีษิรประภา เพ็ชรกิจ
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.นันทบุรีวิทยา
อ.เมือง จ.น่านพระวีรยุทธ อินเขียว
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.นาปรังวิทยา
อ.ปง จ.พะเยาพระมหาได ไชยฤาชา
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.พุทธโกศัยวิทยา
อ.เมือง จ.แพร่

พระมหาเอกภพ พวงประดิษฐ์
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.พุทธโกศัยวิทยา
อ.เมือง จ.แพร่

พระขจรไกร สุขจีน
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.พุทธโกศัยวิทยา
อ.เมือง จ.แพร่

พระชนะชัย นิราศโครก
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.พุทธโกศัยวิทยา
อ.เมือง จ.แพร่

พระสุนันท์ แซ่เฮ่อ
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.เชตวันวิทยา
อ.ลอง จ.แพร่

พระสุริยา ชัยวร
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.ร้องแหย่งวิทยาคม
อ.ร้องแหย่ง จ.แพร่

พระอุชวัล ศากยะ
สอนวิชาพุทธศาสนา
รร.ร้องแหย่งวิทยาคม
อ.ร้องแหย่ง จ.แพร่

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th