พุทธประวัติ


ทำไมหลังจากพระนางสิริมหามายาประสูติพระโอรสแล้วจึงมีพระชนชีพอยู่ต่อมาได้เพียง 7 วัน

         เพราะพระนางสิริมหามายา ได้อธิฐานไว้ว่า ขอเป็นมารดาพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติ พระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้ ๗ วันก็เสด็จทิวงคต เพระสงวนไว้สำหรับประสูติพระพุทธเจ้าองค์เดียว ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสถิตในดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาไม่ได้เป็นหญิงอย่างเก่า ที่เกิดเป็นหญิงเพระอธิฐานขอเป็นมารดาพระพุทธเจ้า
และอีกประการหนึ่ง การที่พระมารดาของพระพุทธเจ้ามีอายุน้อยมีชีวิตอยู่ได้หลังประสูติเพียงแค่ 7 วัน นั้นเป็นประเพณีของพระมารดาของพระโพธิสัตว์ที่มาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า ดังมีการถาม-ตอบปัญหานี้ระหว่างพระอานนท์และพระพุทธเจ้าดังนี้...

          “พระอานนท์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไม่เคยมีมาแล้ว พระมารดาของพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชนมายุน้อยเหลือเกิน เมื่อพระผู้มีพระภาประสูติได้ ๗ วัน พระมารดาของพระผู้มีพระภาคก็เสด็จสวรรคต เข้าถึงเทพนิกายชั้นดุสิต

          พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ดูกรอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ดูกรอานนท์ มารดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีอายุน้อยเหลือเกิน เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ ๗ วัน มารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทำกาละ เข้าถึงเทพนิกายชั้นดุสิต ฯ” (พระไตรปิฎกเล่มที่ 25 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 17
ขุททกนิกาย อุทาน โสณเถรวรรค อัปปายุกาสูตร)


คัดมาจาก
         http://www.dhammathai.org/buddha/g26.php
         http://library.uru.ac.th/webdb/images/B01.htm
         http://www.larnbuddhism.com/puttaprawat/prasut/
         http://www.84000.org/

back>>