หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)
[ศศ.บ. (ศาสนศึกษา)] * กำลังปรับปรุง

วัตถุประสงค์:
       ๑. ผลิตบัณฑิตสำหรับเป็นครู/ อาจารย์สอนวิชาพุทธศาสนา และ/ หรือศาสนาอื่นๆในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
       ๒. ให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจศาสนาที่ตนนับถืออยู่อย่างลึกซึ้งและกว้าง เพื่อจะได้ใช้เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามให้มีอยู่ในตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเอง ผู้อื่นและสังคม
       ๓. ให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจศาสนาต่างๆควบคู่ไปกับศาสนาของตนเพื่อจะได้สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกันกับตนได้อย่างมีความสุข
       ๔. ให้พระสงฆ์นิกายต่างๆมีโอกาสได้ศึกษาวิชาพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาเดียวกัน และศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ที่จำเป็นในการมีชีวิตอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันและที่เป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงเผยแพร่พุทธศาสนา
       ๕. สร้างผู้นำทางศาสนาที่สามารถร่วมมือกัน นำคำสอนทางศาสนามาใช้แก้ปัญหาสังคมต่างๆ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย


การรับสมัครนักศึกษาและการสอบคัดเลือก
       วิทยาลัยศาสนศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปลาย หรือได้รับประกาศนัยบัตรการสอบเปรียญธรรมประโยค ๕ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือกระบวนการสอบตรงของวิทยาลัยฯ

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
       ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาเรียน
       ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรอย่างต่ำ ๔ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน
       นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอคือ ไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนทั้งหมดเพื่อจะได้มีสิทธิ์สอบปลายภาคในวิชานั้นๆตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

การวัดและประเมินผลการเรียน
       การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนหน่วยกิต
       ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร (*กำลังปรับปรุง)
       นักศึกษาที่เรียนสำเร็จและได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

      (๑) หมวดการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
             ๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต
             ๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

      (๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
             ๒.๑ วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
             ๒.๒ วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต

      (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

รายวิชาที่วิทยาลัยศาสนศึกษาเปิดสอนมีดังเช่น

       ๑. หมวดการศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๔ หน่วยกิต (*กำลังปรับปรุง)
             ๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน ๑๙ หน่วยกิต

                   - รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน ๗ หน่วยกิต
                         มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ หน่วยกิต
                         มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ หน่วยกิต
                         มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ หน่วยกิต

                   - รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จำนวน ๑๒ หน่วยกิต
                         ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                         ศศศศ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ I
                         ศศศศ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษ II
                         ศศศศ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ III                        

            ๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑๕ หน่วยกิต

                   -กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ หน่วยกิต
                         ศศศศ ๑๐๗ วิวัฒนาการความคิดทางวิทยาศาสตร์
                         วทคพ ๑๕๕ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอมพิวเตอร์

                  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน ๙ หน่วยกิต
                         ศศศศ ๑๐๐ มนุษย์กับสังคม
                         ศศศศ ๑๐๑ หลักการจัดการ
                         ศศศศ ๑๐๒ ศิลปะการคิดเชิงวิพากย์
                         ศศศศ ๑๐๓ มนุษย์และชีวมณฑล
                         ศศศศ ๑๐๔ อารยธรรมตะวันตก
                         ศศศศ ๑๐๕ อารยธรรมตะวันออก

      ๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๙๐ หน่วยกิต
            ๒.๑ วิชาบังคับ (จำนวน ๑๔ รายวิชา ๔๕ หน่วยกิต)
                         ศศศศ ๒๑๑ วิธีการศึกษาศาสนา
                         ศศศศ ๒๑๒ ศาสนศึกษาขั้นแนะนำ
                         ศศศศ ๒๑๓ ศาสนาในโลก I
                         ศศศศ ๒๑๔ ศาสนาในโลก II
                         ศศศศ ๒๑๕ ศาสนาใหม่
                         ศศศศ ๒๑๖ ศาสนาและวิทยาศาสตร์
                         ศศศศ ๒๑๗ ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์
                         ศศศศ ๒๑๘ ศาสนาและความตาย
                         ศศศศ ๒๑๙ สมาธิในศาสนา
                         ศศศศ ๒๒๐ พิธีกรรมในศาสนา
                         ศศศศ ๒๒๑ ศาสนาเปรียบเทียบ
                         ศศศศ ๒๒๒ วิธีการสอนศาสนา I
                         ศศศศ ๒๒๓ วิธีการสอนศาสนา II
                         ศศศศ ๔๙๙ การศึกษาอิสระ

             ๒.๒ วิชาบังคับเลือก (จำนวน ๑๔ รายวิชา ๔๕ หน่วยกิต)
                   สำหรับวิชาเอกทั้ง ๓ กลุ่ม ให้เลือกวิชาเอกเพียงกลุ่มเดียว

                   กลุ่มวิชาเอกศาสนาพุทธ
                         ศศศศ ๓๑๐ ภาษาบาลี I
                         ศศศศ ๓๑๑ ภาษาบาลี II
                         ศศศศ ๓๑๓ พุทธศาสนามหายาน
                         ศศศศ ๓๑๔ พุทธศาสนาทิเบต
                         ศศศศ ๓๑๕ ประวัติพุทธศาสนา
                         ศศศศ ๓๑๖ พุทธศาสนาในประเทศไทย
                         ศศศศ ๓๑๗ ปรัชญาพุทธศาสนา
                         ศศศศ ๓๑๘ ภาคปฏิบัติ: การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา
                         ศศศศ ๓๒๗ พุทธศาสนาในตะวันตก
                         ศศศศ ๔๑๐ จริยศาสตร์พุทธศาสนา
                         ศศศศ ๔๑๑ การอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา I
                         ศศศศ ๔๑๒ การอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา II
                         ศศศศ ๔๑๕ จิตวิทยาพุทธศาสนา
                         ศศศศ ๔๑๖ พุทธศาสนาในงานศิลปกรรม

             กลุ่มวิชาเอกศาสนาคริสต์
                         ศศศศ ๓๔๐ ภาษาละติน I
                         ศศศศ ๓๔๑ ภาษาละติน II
                         ศศศศ ๓๔๒ พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขั้นแนะนำ
                         ศศศศ ๓๔๓ ประวัติศาสนาคริสต์
                         ศศศศ ๓๔๔ ชีวิตพระเยซูคริสต์
                         ศศศศ ๓๔๕ จริยศาสตร์ศาสนาคริสต์
                         ศศศศ ๓๔๖ ศาสนาคริสต์ในเอเชีย
                         ศศศศ ๔๔๒ ภาษาละติน III
                         ศศศศ ๔๔๓ ภาษาละติน IV
                         ศศศศ ๔๔๕ ปรัชญาและเทววิทยาศาสนาคริสต์
                         ศศศศ ๔๔๖ แนวคิดร่วมสมัยในศาสนาคริสต์
                         ศศศศ ๔๔๗ ศิลปะและวัฒนธรรมคริสต์ศาสนา
                         ศศศศ ๔๔๘ คริสต์ศาสนาในโลกปัจจุบัน
                         ศศศศ ๔๔๙ การอ่านคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ I
                         ศศศศ ๔๕๐ การอ่านคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ II

                    กลุ่มวิชาเอกศาสนาอิสลาม
                         ศศศศ ๓๗๐ ภาษาอาหรับ I
                         ศศศศ ๓๗๑ ภาษาอาหรับ II
                         ศศศศ ๓๗๒ คัมภีร์อัลกุรอานขั้นแนะนำ
                         ศศศศ ๓๗๓ ประวัติศาสนาอิสลาม
                         ศศศศ ๓๗๔ ชีวิตและงานของท่านศาสดาโมฮัมหมัด
                         ศศศศ ๓๗๕ กฎหมายและจริยศาสตร์อิสลาม I
                         ศศศศ ๓๗๖ กฎหมายและจริยศาสตร์อิสลาม II
                         ศศศศ ๓๗๗ ศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบัน
                         ศศศศ ๔๗๒ ปรัชญาและเทววิทยาในศาสนาอิสลาม
                         ศศศศ ๔๗๓ ศิลปะและวัฒนธรรมอิสลาม
                         ศศศศ ๔๗๔ แนวคิดร่วมสมัยในศาสนาอิสลาม
                         ศศศศ ๔๗๕ การอ่านคัมภีร์ศาสนาอิสลาม I
                         ศศศศ ๔๗๖ การอ่านคัมภีร์ศาสนาอิสลาม II

      ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
                         ศศศศ ๒๕๑ สตรีและศาสนา
                         ศศศศ ๒๕๒ สถาบันศาสนา
                         ศศศศ ๒๕๓ ศาสนาและปัจเจกชน
                         ศศศศ ๒๕๔ ศาสนาและการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์
                         ศศศศ ๒๕๕ ศาสนาและจริยศาสตร์การแพทย์ 
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th