คณะผู้บริหาร

รักษาการแทนคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ
รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา วิจัย และวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล
รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายการเงินและการคลัง
นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล
ผู้อำนวยการกองคลังcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th