คณะผู้บริหาร

รักษาการแทนคณบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษารักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ
รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายวิจัย วารสาร และวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
บริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th