คณะผู้บริหารรักษาการแทนคณบดี

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา

Dr.Matthew Kosuta

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th