วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด


 

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด

ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้


1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

หรือสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวได้ครบทุกฐานข้อมูล PSU Single search service

http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=41452bda-4639-4a37-897a-445a8b3d54a7%40sessionmgr111&vid=0&hid=104

 

2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ และกลุ่มที่ 2
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html)

 

รายชื่อวารสารที่อยูในฐานข้อมูล Web of science และ scopus

1.SOURCE PUBLICATION LIST FOR WEB OF SCIENCE (SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX)

 2.SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX (ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX)

 3.SCOPUS


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th