วิทยาลัยศาสนศึกษา


ประวัติความเป็นมา :

            วิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ ในสมัยที่ศาสตราจารย์ น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นอธิการบดีและวิวัฒนาการมาจากโครงการศูนย์ศาสนศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล ประธานมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถานที่ทำงานของวิทยาลัยอยู่ที่อาคารน้ำทอง คุณวิศาล ตรงข้ามกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวิทยาเขตศาลายา เป็นอาคาร ๕ ชั้น มีลักษณะโปร่งและโล่ง แต่ละชั้นของอาคารมีสถานที่สำหรับสนทนาพาทีเป็นระยะๆ ใกล้ลานดอกไม้ประดับ ตรงกลางบริเวณของตัวตึกเป็นสวนหย่อม พร้อมทั้งม้านั่งใต้ต้นไม้เขียวชอุ่มสำหรับพักกายและใจ บริเวณรอบอาคารมีไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่นและสงบให้แก่สถานที่นี้ ศาสนศึกษาเป็นการศึกษาศาสนาในแง่มุมต่างๆ ด้วยวิธีการของเหตุผลและด้วยการนำความรู้จากวิทยาการสมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยามาใช้ในการศึกษาศาสนาทั้ง ๒ ลักษณะ คือในลักษณะที่เป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต และความสุขสมบูรณ์แบบ และในลักษณะที่เป็นศรัทธาความเชื่อของศาสนิกชนที่แตกต่างกัน ความเข้าใจศาสนาในทั้งสองลักษณะจะช่วยขยายความคิดและความรู้เกี่ยวกับศาสนา ที่ผู้ศึกษามีอยู่ให้กว้างและลึกซึ้งขึ้น เพราะจะมองเห็นความเชื่อมโยงของศาสนาต่างๆ ทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมความคิดและทางคำสอน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของแต่ละศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาของตนหรือของ ผู้อื่นที่มีต่อความสุขของมนุษย์ มีผลให้มีใจเปิดกว้างและมีเหตุมีผลในเรื่องศาสนามากขึ้น การศึกษาศาสนาที่วิทยาลัยมีทั้งการศึกษาในชั้นเรียนกับอาจารย์ การอภิปรายกลุ่มย่อย และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด และในชุมชนของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ ทั้งด้วยตัวนักศึกษาแต่ละคนเองและด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม นอกจากวิชาศาสนศึกษาแล้ว นักศึกษาของวิทยาลัยยังมีโอกาสศึกษาวิชาต่างๆ ในหมวดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และวิชาอื่นที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและในการมีชีวิตอยู่ในสังคม ศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปด้วย เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน

ปรัชญา :

            ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge with Morality)

ปณิธาน :

            เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีค่าสูงสุด

วิสัยทัศน์ :

            มุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านศาสนศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ :

๑.ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านศาสนศึกษา บูรณาการความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เกิดความรู้คู่คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้
๒.พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกระดับให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติพร้อมทั้งให้บริการวิชาการและทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
๔.เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายที่มีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายใหม่
๕.พัฒนาระบบบริหารของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร :

            วิทยาลัยศาสนศึกษา ยึดหลักในการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เป็นนายแห่งตน ฝึกฝนเชี่ยวชาญ วิชาการสู่สากล สร้างคนมีคุณภาพ รับผิดชอบสังคม มั่นคงในคุณธรรม” หรือ MUCRS
                        M Mastery เป็นนายแห่งตน ฝึกฝนเชี่ยวชาญ
                        U Universality วิชาการสู่สากล
                        C Capability สร้างคนมีคุณภาพ
                        R Responsibility รับผิดชอบสังคม
                        S Sustainability มั่นคงในคุณธรรม

วิเทศสัมพันธ์ :

            วิทยาลัยศาสนศึกษามีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศหลายสถาบัน เช่น University of California ที่ Santa Barbara และ Riverside, Graduate Theological Union, Berkeley, Center of Buddhist Studies, Berkeley, Center for Theology and Science, Berkeley, Center of the Study of Consciousness, Santa Barbara, Lutheran School of Theology, Chicago, The Zyon Center of Religion and Science, Chicago ในประเทศสหรัฐอเมริกา Oxford Center of Buddhist Studies สหราชอาณาจักร และ Abo Akademi University ประเทศฟินแลนด์ ประโยชน์สำคัญที่วิทยาลัยได้จากความสัมพันธ์กับสถาบันเหล่านี้ คือการมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาสอนและมาร่วมใน โครงการวิจัยของวิทยาลัยเป็นครั้งคราวและการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน นอกจากนั้นการมีความสัมพันธ์ดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาที่ ต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th